Art. 2. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.218 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.218

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2022 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24) w art. 41 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.".