Art. 34. - Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1815 - OpenLEX

Art. 34. - Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1815

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2021 r.
Art.  34. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) 8
 art. 29 ust. 7 i art. 29e ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 ust. 7 i art. 29e ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2023 r., i mogą być zmieniane;
2)
art. 122 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2020 r.;
3)
art. 152 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 152 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 8, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2021 r.
8 Art. 34 pkt 1 zmieniony przez art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2333) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 grudnia 2021 r.