Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. - Dz.U.2014.276 - OpenLEX

Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.276

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 marca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, podlegających inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a także skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji;
2)
elektroniczny format przekazywania danych;
3)
szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji;
4)
wzór formularza służącego do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
punkcie styku sieci - rozumie się przez to fizyczny punkt połączenia sieci telekomunikacyjnych państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub przedsiębiorstw użyteczności publicznej, niebędący zakończeniem sieci;
2)
szkieletowej sieci telekomunikacyjnej - rozumie się przez to najwyższą warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, agregującą ruch sieciowy z niższych warstw sieci;
3)
dystrybucyjnej sieci telekomunikacyjnej - rozumie się przez to warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, łączącą węzły szkieletowej sieci telekomunikacyjnej z agregującymi ruch od użytkowników końcowych węzłami dostępowej sieci telekomunikacyjnej;
4)
dostępowej sieci telekomunikacyjnej - rozumie się przez to najniższą warstwę publicznej sieci telekomunikacyjnej, łączącą punkty agregacji ruchu telekomunikacyjnego z telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi;
5)
Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej - rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), służący do gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze komunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkach umożliwiających kolokację, usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, wykorzystujący w zakresie lokalizacji przestrzennej obiektów dane z referencyjnych baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), za pośrednictwem usług dostępnych w geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951);
6)
węźle sieci telekomunikacyjnej - rozumie się przez to urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się we wspólnej lokalizacji, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych lub przyłączenie użytkowników końcowych.
Inwentaryzacji podlegają:
1)
infrastruktura telekomunikacyjna zapewniająca lub umożliwiająca zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
2)
publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające lub umożliwiające zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym:
a)
węzły publicznej sieci telekomunikacyjnej,
b)
systemy transmisyjne publicznej sieci telekomunikacyjnej,
c)
punkty styku publicznych sieci telekomunikacyjnych;
3)
budynki umożliwiające kolokację;
4)
usługi telefoniczne, usługi transmisji danych zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczone w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.
Inwentaryzacja polega na gromadzeniu informacji dotyczących:
1)
infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu - wskazanie technologii i parametrów tej infrastruktury oraz jej lokalizacji;
2)
publicznych sieci telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu:
a)
technologii i parametrów węzłów publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz ich lokalizacji,
b)
technologii i parametrów systemów transmisyjnych publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz ich lokalizacji,
c)
technologii i parametrów punktów styku publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz ich lokalizacji;
3)
parametrów budynków umożliwiających kolokację oraz ich lokalizacji;
4)
usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.
1.
Inwentaryzacja jest prezentowana w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej, zwanym dalej "SIIS", w formie zestawień tabelarycznych oraz wizualizacji kartograficznych.
2.
Wizualizacja kartograficzna jest prezentowana w postaci map:
1)
dla całego kraju w skalach 1:500 000 i 1:1 000 000;
2)
dla poszczególnych województw w skalach 1:100 000 i 1:250 000;
3)
dla poszczególnych powiatów w skalach 1:25 000 i 1:50 000;
4)
dla poszczególnych gmin w skali 1:10 000.
3.
Mapy, o których mowa w ust. 2, prezentują w szczególności:
1)
przebieg szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych sieci telekomunikacyjnych, w postaci odcinków łączących węzły sieci telekomunikacyjnych, ze wskazaniem rodzaju technologii, w jakiej zostały zrealizowane;
2)
lokalizacje węzłów, systemów transmisyjnych i punktów styku publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz budynków umożliwiających kolokację;
3)
pokrycie infrastrukturą telekomunikacyjną, ze wskazaniem technologii i jej elementów;
4)
informacje o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.
1.
Informacje, o których mowa w § 4, są przekazywane Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną za pomocą interfejsu internetowego SIIS przy użyciu dokumentów elektronicznych, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183), zapisanych w formacie XML lub CSV z uwzględnieniem wymogów dotyczących elektronicznego formatu przekazywania danych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane przy użyciu udostępnionego w systemie SIIS formularza elektronicznego, zgodnego ze wzorem formularza, o którym mowa w ust. 3.
3.
Wzór formularza do przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, budynkach umożliwiających kolokację oraz informacji o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Elektroniczny format przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, budynkach umożliwiających kolokację, o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa
NrGrupaNazwa polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Nazwa podmiotu przekazującego informacjeNazwa podmiotuTAKTekst/250Zgodne z nazwą podmiotu.
2Numery identyfikacyjne podmiotu przekazującego informacjeNIP 3 TAK - w przypadku podmiotów posiadających NIP.Tekst/10Zgodny z NIP, bez kresek. Format [DDDDDDDDDD], gdzie "D" to wymagana cyfra.
3REGON 4 TAK - w przypadku podmiotów posiadających REGON.Tekst/14Zgodny z REGON wraz z zerami wiodącymi.
4RPT 5 TAK - w przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających wpis w RPT.Tekst/10Zgodny z RPT.
5RJST 6 TAK - w przypadku jednostek samorządu terytorialnego posiadających wpis do RJST.Tekst/10Zgodny z RJST.
6KRS 7 TAK - w przypadku podmiotów posiadających wpis w KRS.Tekst/14Zgodny z KRS.
7Adres siedziby podmiotu przekazującego informacjeWojewództwoTAKTekst/100Nazwa województwa zgodna z TERYT.Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT 8 , numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.
8PowiatTekst/100Nazwa powiatu zgodna z TERYT.
9GminaTekst/100Nazwa gminy zgodna z TERYT.
10Kod TERC 9 Tekst/7Zgodny z TERYT.
11MiejscowośćTekst/100Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.
12Kod SIMC 10 Tekst/7Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

13UlicaTekst/250Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.
14Kod ULIC 11 Tekst/5Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.
15Numer porządkowyTekst/50Numer porządkowy budynku, podany z dokładnością do punktu adresowego.
16Kod pocztowy -PNA 12 NIEKod pocztowy/6Format [DD-DDD], gdzie "D" to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku.
17Dane kontaktowe podmiotu przekazującego informacjeStrona WWWNIETekst/100
18E-mailTAKTekst/100
19Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu przekazującego informacjeWyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla węzłów własnychTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
20Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnychTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
21dla poszczególnych elementów sieciWyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciamiTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
22Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie kablowe lub bezprzewodoweTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
23Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla połączeń pomiędzy węzłami sieciTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
24Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla adresów budynków objętych zasięgiem sieci, w których możliwe jest świadczenie usługTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
25Dane osoby przekazującej informacjeImionaTAKTekst/100
26NazwiskoTAKTekst/100
27Numer telefonuTAKTekst/100
28Numer faksuNIETekst/100
29E-mailTAKTekst/100

II. Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę

NrGrupaNazwa polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator podmiotu obcegoTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Identyfikator dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę".
2Nazwa dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturęNazwa podmiotu obcegoTAKTekst/250Zgodny z nazwą podmiotu obcego zarządzającego elementem sieci.Nazwa dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę tj. podmiotu innego niż podmiot przekazujący informacje a posiadający lub zarządzający wymienionymi w informacjach elementami sieci nienależącymi do podmiotu przekazującego informacje lub współdzielonymi z podmiotem przekazującym informacje.
3Numery identyfikacyjne dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturęNIPTAK - co najmniej jeden identyfikator.Tekst/10Zgodny z NIP, bez kresek.Wymagane podanie co najmniej jednego numeru dostawcy usługi lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę umożliwiający jednoznaczną identyfikację podmiotu w RPT lub RJST.

W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji w RPT lub RJST wymagane jest podanie informacji o adresie siedziby podmiotu.

4REGONTekst/14Zgodny z REGON wraz z zerami wiodącymi.
5RPTTekst/10Zgodny z RPT.
6Adres siedziby dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturęWojewództwoTAK - w przypadku braku możliwości jednoznacznego zidentyfikowania podmiotu w RPT lub RJST na podstawie nazwy dostawcy i numerów identyfikacyjnych podmiotu lub niewystępowania podmiotu w RPT i RJST.Tekst/100Nazwa województwa zgodna z TERYT.Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

7PowiatTekst/100Nazwa powiatu zgodna z TERYT.
8GminaTekst/100Nazwa gminy zgodna z TERYT.
9Kod TERCTekst/7Zgodny z TERYT.
10MiejscowośćTekst/100Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.
11Kod SIMCTekst/7Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.
12UlicaTekst/250Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.
13Kod ULICTekst/5Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.
14Numer porządkowyTekst/50Numer porządkowy budynku, podany z dokładnością do punktu adresowego.
15Kod pocztowy - PNANIEKod pocztowy/6Format [DD-DDD], gdzie "D" to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku.

III. Informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych

III.1. Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej

NrGrupaNazwa polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator węzłaTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Identyfikator węzła własnego lub współdzielonego z innym podmiotem. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" oraz "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców" i "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych".

Urządzenia wzmacniające i regenerujące sygnał oraz szafki kablowe bez urządzeń aktywnych nie wchodzą w zakres definicji węzła, gdyż nie ma tam zmiany medium ani agregacji sygnału na poziomie logicznym.

2Własność infrastrukturyWłasność infrastrukturyTAKTekst/100Jedna z wartości: "Węzeł własny", "Węzeł współdzielony z innym podmiotem".Węzeł własny jest to węzeł należący do podmiotu, który raportuje przedmiotowe informacje.
3Identyfikatory powiązaneIdentyfikator podmiotu obcegoTAK - w przypadku elementu współdzielonego z innym podmiotem.Tekst/100Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę".
4Identyfikator kolokacjiNIETekst/100Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację".
5Adres budynku lub budowli, w której znajduje się węzeł własny lub współdzielonyWojewództwoTAKTekst/100Nazwa województwa zgodna z TERYT.Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998". W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego. Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

6PowiatTekst/100Nazwa powiatu zgodna z TERYT.
7GminaTekst/100Nazwa gminy zgodna z TERYT.
8Kod TERCTekst/7Zgodny z TERYT.
9MiejscowośćTekst/100Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.
10Kod SIMCTekst/7Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.
11UlicaTAK - wymagane dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.Tekst/250Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.
12Kod ULICTekst/5Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.
13Numer porządkowyTekst/50Numer porządkowy budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego.
14Kod pocztowy - PNANIEKod pocztowy/6Format [DD-DDD], gdzie "D" to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli.
15Współrzędne węzła własnego lub współdzielonegoSzerokośćTAK - gdy nie podano nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego. Możliwe podanie współrzędnych również przy podaniu numeru porządkowego.Liczba rzeczywista/6Format [DD.DDDD], gdzie "D" to wymagana cyfra.Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Φ i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).
16DługośćLiczba rzeczywista/6Format [DD.DDDD], gdzie "D" to wymagana cyfra.
17Typ obiektuTyp obiektuTAKTekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "budynek biurowy",

* "budynek przemysłowy",

* "budynek mieszkalny",

* "obiekt sakralny",

* "maszt",

* "wieża",

* "kontener",

* "szafa uliczna",

* "skrzynka",

* "studnia kablowa",

* "komin",

* inne - jakie? ........

Typ budynku lub budowli, w której umieszczony jest węzeł własny lub współdzielony.
18Możliwość udostępnieniaMożliwość udostępnienia innym podmiotom powierzchni w obiekcie, w którym znajduje się węzełTAK - w przypadku, w którym węzeł nie znajduje się w budynku kolokacyjnym 13 .Wartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Niniejsza informacja dotyczy gotowości podmiotu do udostępnienia innemu podmiotowi powierzchni w obiekcie, w którym znajduje się węzeł.
19Możliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii w obiekcie, w którym znajduje się węzełTAK - w przypadku, w którym węzeł nie znajduje się w budynku kolokacyjnym.Wartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
20Finansowanie ze środków UEWęzeł współfinansowany ze środków unijnychTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie", "Brak danych".

III.2. Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców

NrGrupaNazwa polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator węzła obcegoTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Identyfikator węzła sieci telekomunikacyjnej innego podmiotu na potrzeby przekazania informacji o punkcie styku między sieciami lub punktu świadczenia usługi przez dostawcę. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" oraz "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców" i "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej łączenie kabli telekomunikacyjnych".
2Forma własności infrastrukturyPodstawa i forma korzystania z infrastruktury innego podmiotuTAKTekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "Umowa o dostęp do sieci telekomunikacyjnej",

* "Umowa BSA na sieci innego podmiotu",

* "Umowa LLU na sieci innego podmiotu",

* "Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu",

* "Usługa dostępu szerokopasmowego w modelu VNO",

* "Inne usługi w modelu VNO",

* inne - jakie? ........

Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu - dotyczy podmiotów, które są tylko pośrednikami w sprzedaży usług i nie posiadają umów WLR czy BSA.

Inne usługi w modelu VNO - podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi telefoniczne w oparciu o inną infrastrukturę niż usługi dostępu szerokopasmowego.

Podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi w modelu VNO (mobilne MVNO lub stacjonarne FVNO).

3Identyfikator podmiotu obcegoTAKTekst/100Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę".
4Adres budynku lub budowli, w której znajduje się węzeł obcyWojewództwoTAKTekst/100Nazwa województwa zgodna z TERYT.Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

5PowiatTekst/100Nazwa powiatu zgodna z TERYT.
6GminaTekst/100Nazwa gminy zgodna z TERYT.
7Kod TERCTekst/7Zgodny z TERYT.
8MiejscowośćTekst/100Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.
9Kod SIMCTekst/7Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.
10UlicaTAK - wymagane dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.Tekst/250Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.
11Kod ULICTekst/5Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.
12Numer porządkowyTekst/50Numer porządkowy budynku, budowli lub nieruchomości, podany z dokładnością do punktu adresowego.
13Kod pocztowy - PNANIEKod pocztowy/6Format [DD-DDD], gdzie "D" to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli.
14Współrzędne węzła obcegoSzerokośćTAK - gdy nie podano nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego. Możliwe podanie współrzędnych również przy podaniu numeru porządkowego.Liczba rzeczywista/6Format [DD.DDDD], gdzie "D" to wymagana cyfra.Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Φ i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).
15DługośćLiczba rzeczywista/6Format [DD.DDDD], gdzie "D" to wymagana cyfra.
16Typ obiektuTyp obiektuNIETekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "budynek biurowy",

* "budynek przemysłowy",

* "budynek mieszkalny",

* "obiekt sakralny",

* "maszt",

* "wieża",

* "kontener",

* "szafa uliczna",

* "skrzynka",

* "studnia kablowa",

* inne - jakie? ........

Typ budynku lub budowli, w której umieszczony jest węzeł obcy.

III.3. Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu

NrGrupaNazwa wiersza polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator grupy interfejsówTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Identyfikator grupy interfejsów na węźle własnym lub współdzielonym. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu".
2Identyfikatory powiązaneIdentyfikator węzła własnegoTAKTekst/100Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej".
3Przypisanie do warstwWarstwa szkieletowaTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".

Wymagana wartość "Tak", co najmniej w jednym polu: "Warstwa szkieletowa", "Warstwa dystrybucyjna", "Warstwa dostępowa".

4Warstwa dystrybucyjnaWartość logiczna
5Warstwa dostępowaWartość logiczna
6MediumMedium transmisyjne (środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów)TAKTekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "światłowodowe",

* "kablowe współosiowe miedziane",

* "kablowe parowe miedziane",

* "radiowe",

* inne - jakie? ........

7Pasmo radioweTAK - w przypadku medium radiowego.Liczba rzeczywista /8Od 1 do 3 cyfr, kropka i od dwóch do 5 cyfr (ułamek dziesiętny) [ddD.Ddddd] wyrażone w GHz, gdzie "D" to wymagana cyfra, a "d" to cyfra opcjonalna.Wymagane w przypadku medium radiowego.
8TechnologiaTechnologia w przypadku medium światłowodowegoTAK - w przypadku medium światłowodowegoTekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "CWDM",

* "DWDM",

* "SDH",

* "10 Mb/s Ethernet",

* "100 Mb/s Fast Ethernet",

* "1 Gigabit Ethernet",

* "10 Gigabit Ethernet",

* "100 Gigabit Ethernet",

* "EPON",

* "GPON",

* inne - jakie? ....

Zgodnie ze standardami ITU 14 , IEEE 15 , ETSI 16 lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
9Technologia w przypadku medium miedzianegoTAK - w przypadku medium miedzianego.Tekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "ADSL",

* "ADSL2",

* "ADSL2+",

* "VDSL",

* "VDSL2",

* "(EURO)DOCSIS 1.x",

* "(EURO)DOCSIS 2.x",

* "(EURO)DOCSIS 3.x",

* "10 Mb/s Ethernet",

* "100 Mb/s Fast Ethernet",

* "1 Gigabit Ethernet",

* "10 Gigabit Ethernet",

* inne - jakie? ........

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
10Technologia w przypadku medium radiowegoTAK - w przypadku medium radiowegoTekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "WiFi - 2,4 GHz",

* "WiFi - 5 GHz",

* "WiMAX",

* "LMDS",

* "radiolinia",

* "CDMA",

* "GPRS",

* "EDGE",

* "HSPA",

* "HSPA+",

* "DC-HSPA+",

* "MC-HSPA+",

* "LTE",

* inne - jakie? ....

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
11PrzepustowośćMaksymalna przepustowość dla jednego interfejsu w kierunku od sieci do użytkownikaTAKLiczba całkowita/7Nieujemna liczba całkowita wyrażona w [Mb/s].
12Maksymalna przepustowość dla jednego interfejsu w kierunku od użytkownika do sieciTAK - w przypadku technologii dostępowej o asymetrycznej przepustowości.Liczba całkowita/7Nieujemna liczba całkowita wyrażona w [Mb/s].Wymagane w przypadku interfejsów sieci dostępowej o asymetrycznej przepustowości w dół do użytkownika (downlink) i w górę od użytkownika (uplink). W pozostałych przypadkach pole niewypełnione.
13Liczba interfejsówLiczba interfejsów łącznieTAKLiczba całkowita/5Nieujemna liczba całkowita.
14Liczba interfejsów wykorzystanych do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do InternetuTAKLiczba całkowita/5Nieujemna liczba całkowita.Suma wartości podanych w polach "Liczba interfejsów wykorzystywanych do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu" i "Liczba interfejsów niewykorzystanych", nie większa niż wartość podana w polu "Liczba interfejsów łącznie".
15Liczba interfejsów niewykorzystanychTAKLiczba całkowita/5Nieujemna liczba całkowita.
16Możliwość udostępnianiaMożliwość udostępnienia interfejsówTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".

III.4. Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej

NrGrupaNazwa wiersza polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator sektora radiowegoTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Identyfikator radiowego sektora własnego lub współdzielonego węzła dostępowego. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej".
2Identyfikatory powiązaneIdentyfikator węzła własnegoTAKTekst/100Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej".
3Identyfikator grupy interfejsówTAKTekst/100Identyfikator grupy interfejsów radiowych na własnych lub współdzielonych węzłach dostępowych. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu" oraz być przypisana do medium radiowego oraz warstwy dostępowej.
4Pozwolenie radioweCzy na używanie urządzenia radiowego obsługującego sektor zostało wydane pozwolenie radiowe?TAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
5Numer pozwolenia radiowegoTAK - w przypadku urządzenia radiowego obsługującego sektor, wymagającego uzyskania pozwolenia radiowego.Tekst/100Należy podać numer pozwolenia radiowego wydanego dla urządzenia radiowego obsługującego sektor.
6Informacja o systemie antenowymAzymut sektoraTAK - w przypadku urządzenia radiowego obsługującego sektor, niewymagającego uzyskania pozwolenia radiowego.Liczba całkowita/3Liczby całkowite z zakresu 0 - 359 [stopnie].
7Szerokość kątowa sektoraTAK - w przypadku urządzenia radiowego obsługującego sektor, niewymagającego uzyskania pozwolenia radiowego.Liczba całkowita/3Liczby całkowite z zakresu 1 - 360 [stopnie].
8Wysokość zawieszenia anten nad poziomem gruntuNIELiczba całkowita/3Liczby całkowite > 0 [m].
9Informacja o zasięgu na zewnątrz budynku i osiąganej przepustowości dla terminali instalowanych w budynkach użytkowników końcowychPromień zasięgu sektora dla pokrycia na zewnątrz budynków dla terminali abonenckich instalowanych u użytkowników końcowychTAKLiczba całkowita/6Liczby całkowite > 0 [m].
10Największa możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika, na końcu promienia zasięgu sektoraTAKLiczba całkowita/7Liczby całkowite > 0 [Mb/s].

III.5. Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych

NrGrupaNazwa polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator elementu łączenia kabliTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Identyfikator elementu infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnych.

Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" oraz "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców" i "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych".

2Adres budynku lub budowli, w której znajduje się element infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnychWojewództwoTAK - wymagane w przypadku budynków, budowli lub nieruchomości, w przypadku których nie podano współrzędnychTekst/100Nazwa województwa zgodna z TERYT.Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie województwa, powiatu, gminy, kodu TERC, nazwy miejscowości, kodu SIMC, nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości, w przypadku których podano współrzędne.

3PowiatTekst/100Nazwa powiatu zgodna z TERYT.
4GminaTekst/100Nazwa gminy zgodna z TERYT.
5Kod TERCTekst/7Zgodny z TERYT.
6MiejscowośćTekst/100Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.
7Kod SIMCTekst/7Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.
8UlicaTekst/250Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.
9Kod ULICTekst/5Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.
10Numer porządkowyTekst/50Numer porządkowy budynku, budowli lub nieruchomości, podany z dokładnością do punktu adresowego.
11Kod pocztowy - PNANIEKod pocztowy/6Format [DD-DDD], gdzie "D" to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli.
12WspółrzędneSzerokośćTAK - gdy nie podano województwa, powiatu, gminy, kodu TERC, nazwy miejscowości, kodu SIMC, nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego. Możliwe podanie współrzędnych również przy podaniu numeru porządkowego.Liczba rzeczywista/6Format [DD.DDDD], gdzie "D" to wymagana cyfra.Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Φ i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).
13
DługośćLiczba rzeczywista/6Format [DD.DDDD], gdzie "D" to wymagana cyfra.
14Typ obiektuTyp obiektuTAKTekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "budynek biurowy",

* "budynek przemysłowy",

* "budynek mieszkalny",

* "obiekt sakralny",

* "maszt",

* "wieża",

* "kontener",

* "szafa uliczna",

* "skrzynka",

* "studnia kablowa",

* "komin",

* inne - jakie? ........

Typ budynku lub budowli, w której umieszczony jest element infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnych.

III.6. Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami

NrGrupaNazwa polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator punktu stykuTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Identyfikator elementu infrastruktury stanowiący punkt styku sieci z innymi sieciami. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami".
2Identyfikatory powiązaneIdentyfikator węzła własnegoTAKTekst/100Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej".
3Identyfikator węzła obcegoTAKTekst/100Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców".
4Identyfikator grupy interfejsówTAKTekst/100Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu".
5Wykorzystanie punktu stykuWykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymiTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
6Wykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu głosowegoTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
7Inne przeznaczenieNIETekst/100Wymagane w przypadku wykorzystania punktu styku w celach innych niż wymiana ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi i wymiany ruchu głosowego.
8PrzepustowośćPrzepustowość łącznaTAKLiczba całkowita/7Nieujemna liczba całkowita [Mb/s].
9W tym przepustowości na potrzeby szerokopasmowej transmisji danychTAKLiczba całkowita/7Nieujemna liczba całkowita [Mb/s].

Nie większa niż przepustowość łączna.

III.7. Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku

NrGrupaNazwa polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator linii przewodowejTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Identyfikator elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku" oraz "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących liniami bezprzewodowymi, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku" i "Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci".
2Własność infrastrukturyOkreślenie własności elementu infrastrukturyTAKTekst/50Jedna z wartości: "Własna", "Udostępniona przez inny podmiot"."Własna" - w przypadku gdy linia kablowa jest własnością podmiotu przekazującego informacje.

"Udostępniona przez inny podmiot" - w przypadku dzierżawy od innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje, np. dzierżawa ciemnych włókien.

3Identyfikatory powiązaneIdentyfikator podmiotu obcegoTAK - w przypadku elementu udostępnianego przez inny podmiot.Tekst/100Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę".
4Rodzaj punktu początkowego ATAKTekst/50Jedna z wartości: "Węzeł własny", "Węzeł obcy", "Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli".
5Identyfikator punktu ATAKTekst/100Identyfikator punktu początkowego A, który jest połączony za pomocą linii kablowej z punktem końcowym B. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" lub "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców" lub "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych".
6Rodzaj punktu końcowego BTAKTekst/50Jedna z wartości: "Węzeł własny", "Węzeł obcy", "Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli".
7Identyfikator punktu BTAKTekst/100Identyfikator punktu końcowego B, do którego dochodzi linia kablowa z punktu A. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" lub "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców" lub "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych".
8MediumMedium transmisyjneTAKTekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "światłowodowe"

* "kablowe współosiowe miedziane",

* "kablowe parowe miedziane",

* inne - jakie? ........

Środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów.
9Typ włóknaTAK - w przypadku medium światłowodowego.Tekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "G.652",

* "G.653",

* "G.654",

* "G.655",

* "G.656",

* "G.657",

* "G.651",

* inne - jakie? ........

Wymagane, gdy wybrano medium światłowodowe.
10Liczba elementówLiczba włókien łącznieTAK - w przypadku medium światłowodowego.Liczba całkowita/5Dodatnia liczba całkowita.Wymagane w przypadku linii światłowodowych.
11Liczba włókien wykorzystanychTAK - w przypadku medium światłowodowego.Liczba całkowita/5Nieujemna liczba całkowita, nie większa niż w polu "Liczba włókien łącznie".
12Finansowanie ze środków UELinia współfinansowana ze środków unijnychTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
13Możliwość udostępnianiaDostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznejTAKTekst/100Jedna z wartości: "Tak", "Nie", "Brak danych".Dostępność wolnych duktów, kanalizacji, otworów, rurociągu, podbudowy słupowej dla innego podmiotu - dotyczy wyłącznie linii własnych.
14Rodzaj infrastruktury pasywnej możliwej do udostępnieniaTAK - w przypadku gdy wybrano "Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej".Tekst/100
15Możliwość udostępnienia włókienTAK - w przypadkach gdy wybrano medium transmisyjne światłowodowe.Wartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
16Liczba włókien możliwych do udostępnieniaTAK - w przypadku zadeklarowania możliwości udostępnienia włókien.Liczba całkowita/5Nieujemna liczba całkowita, nie większa niż różnica wartości pól: "Liczba włókien łącznie" i "Liczba włókien wykorzystanych".
17Możliwość udostępnienia przepustowościTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Możliwość udostępnienia przepustowości, np. lambd, MetroEthernet, IPMPLS.
18Informacje techniczneRodzaj traktu dla linii przewodowejTAKTekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "podziemny",

* "podziemny w kanalizacji",

* "podziemny w rurociągu",

* "podziemny w kanale technicznym drogi",

* "napowietrzny",

* "napowietrzny na dedykowanej podbudowie słupowej",

* "napowietrzny na linii energetycznej",

* inne - jakie? ........

19Długość kablaTAK - w przypadku medium światłowodowego.Liczba rzeczywista/5Dodatnia liczba rzeczywista typ dddD.D [km] z dokładnością do 0,1 km, gdzie "D" to wymagana cyfra, a "d" to cyfra opcjonalna.

III.8. Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących liniami bezprzewodowymi, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku

NrGrupaNazwa polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator linii bezprzewodowejTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Identyfikator elementu infrastruktury telekomunikacyjnej będącego linią bezprzewodową. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku" oraz "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących liniami bezprzewodowymi, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku" i "Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci".
2Identyfikatory powiązaneIdentyfikator węzła ATAKTekst/100Identyfikator węzła początkowego A, który jest połączony za pomocą linii bezprzewodowej z węzłem końcowym B. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" lub "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców".
3Identyfikator węzła BTAKTekst/100Identyfikator węzła końcowego B, do którego dochodzi linia bezprzewodowa z węzła A. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" lub "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców".
4MediumMedium transmisyjneTAKTekst/100Jedna z wartości:

* "radiowe, wykorzystujące urządzenia radiowe, których używanie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego",

* "radiowe, wykorzystujące urządzenia radiowe, których używanie nie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego",

* "optyczne w wolnej przestrzeni".

Środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów.
5Numer pozwolenia radiowegoTAK - w przypadku linii radiowej wykorzystującej urządzenia radiowe, których używanie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego.Tekst/100
6Pasmo radioweTAK - w przypadku linii radiowej wykorzystującej urządzenia radiowe, których używanie nie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego.Liczba rzeczywista/8Od 1 do 3 cyfr, kropka i od dwóch do 5 cyfr (ułamek dziesiętny) [ddD.Ddddd] wyrażone w GHz, gdzie "D" to wymagana cyfra, a "d" to cyfra opcjonalna.
7TechnologiaSystem transmisyjny dla medium radiowegoTAK - w przypadku medium radiowego.Tekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "radiolinia",

* "WiFi",

* "WiMAX",

* "LMDS",

* inne - jakie? ........

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
8PrzepustowośćPrzepustowośćTAKLiczba całkowita/7Dodatnia liczba całkowita [Mb/s].
9Możliwość udostępnianiaMożliwość udostępnienia przepustowościTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Możliwość udostępnienia przepustowości, np. kanałów teletransmisyjnych.

III.9. Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci

NrGrupaNazwa polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator połączeniaTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Identyfikator połączenia pomiędzy węzłami sieci. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku" oraz "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących liniami bezprzewodowymi, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku" i "Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci".
2Własność infrastrukturyWłasność infrastrukturyTAKTekst/100Jedna z wartości: "Własna", "Udostępniona przez inny podmiot".Określenie własności infrastruktury wykorzystanej do zestawienia połączenia pomiędzy węzłami sieci.

"Własna" - w przypadku połączenia zrealizowanego z wykorzystaniem własnej infrastruktury kablowej lub bezprzewodowej.

"Udostępniona przez inny podmiot" - w przypadku dzierżawy od innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje, np. dzierżawy kanałów cyfrowych lub pasma, dzierżawy lambdy.

3Identyfikatory powiązaneIdentyfikator podmiotu obcegoTAK - w przypadku elementu udostępnianego przez inny podmiot.Tekst/100Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę".
4Identyfikator węzła ATAKTekst/100Identyfikator węzła początkowego A, który jest połączony z węzłem końcowym B.
5Identyfikator węzła BTAKTekst/100Identyfikator węzła końcowego B, do którego dochodzi połączenie z węzła A. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" lub "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców".
6Przypisanie do warstwWarstwa szkieletowaTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Wymagana wartość "Tak", co najmniej w jednym polu: "Warstwa szkieletowa", "Warstwa dystrybucyjna", "Warstwa dostępowa".
7Warstwa dystrybucyjnaWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
8Warstwa dostępowaWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
9PrzepustowośćWykorzystanie na potrzeby usług szerokopasmowychTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Wymagana wartość "Tak", co najmniej w jednym z dwóch pól wyboru lub określenia innego wykorzystania.
10Wykorzystanie na potrzeby usług głosowychTAKWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
11Inne przeznaczenieTAK - w przypadku innego wykorzystania niż powyżej.Tekst/100
12Przepustowość całkowitaTAKLiczba całkowita/7Nieujemna liczba całkowita [Mb/s].
13W tym przepustowość na potrzeby usług szerokopasmowego dostępu do InternetuTAKLiczba całkowita/7Nieujemna liczba całkowita [Mb/s] nie większa niż przepustowość całkowita.

III.10. Charakterystyka budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej

NrGrupaNazwa polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator budynkuTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Identyfikator adresów budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Charakterystyka budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej".
2Własność infrastruktury dostępowejOkreślenie własności elementu infrastrukturyTAKTekst/50Jedna z wartości: "Własna", "Udostępniona przez inny podmiot"."Własna" - w przypadku gdy zakończenie sieci jest zrealizowane w oparciu o własną sieć dostępową.

"Udostępniona przez inny podmiot" - w przypadku dzierżawy od innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje, np. BSA, WLR, LLU lub inne.

3Forma korzystania z infrastruktury obcejTAK - w przypadku elementu udostępnianego przez inny podmiot.Tekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "Współwłasność z innym podmiotem",

* "Usługa LLU na sieci innego podmiotu",

* "Usługa BSA na sieci innego podmiotu",

* "Usługa WLR na sieci innego podmiotu",

* "Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu",

* "Usługa dostępu szerokopasmowego w modelu MVNO",

* "Inne usługi w modelu MVNO",

* inne - jakie? ........

Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu - dotyczy podmiotów, które są tylko pośrednikami w sprzedaży usług i nie posiadają umów WLR czy BSA.

Inne usługi w modelu MVNO - podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi telefoniczne w oparciu o inną infrastrukturę niż usługi dostępu szerokopasmowego.

4Identyfikatory powiązaneIdentyfikator podmiotu obcegoTAK - w przypadku elementu udostępnianego przez inny podmiot.Tekst/100Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji "Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę".
5Identyfikator węzłaTAKTekst/100Identyfikator węzła, z którego podmiot posiada zasięg sieci. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" lub "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców".
6Adres budynku, w którym występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal sieci bezprzewodowejWojewództwoTAKTekst/100Nazwa województwa zgodna z TERYT.Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

7PowiatTekst/100Nazwa powiatu zgodna z TERYT.
8GminaTekst/100Nazwa gminy zgodna z TERYT.
9Kod TERCTekst/7Zgodny z TERYT.
10MiejscowośćTekst/100Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.
11Kod SIMCTekst/7Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.
12UlicaTAK - wymagane dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.Tekst/250Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.
13Kod ULICTekst/5Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.
14Numer porządkowyTekst/50Numer porządkowy budynku, budowli lub nieruchomości, podany z dokładnością do punktu adresowego.
15Kod pocztowy - PNANIEKod pocztowy/6Format [DD-DDD], gdzie "D" to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli.
16WspółrzędneSzerokośćTAK - gdy nie podano nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego. Możliwe podanie współrzędnych również przy podaniu numeru porządkowego.Liczba rzeczywista/6Format [DD.DDDD], gdzie "D" to wymagana cyfra.Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Φ i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).
17DługośćLiczba rzeczywista/6Format [DD.DDDD], gdzie "D" to wymagana cyfra.
18MediumMedium transmisyjneTAKTekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "światłowodowe",

* "kablowe współosiowe miedziane",

* "kablowe parowe miedziane",

* "radiowe",

* inne - jakie? ........

Środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów.
19Sieć dostępowa do terminala abonenckiegoSieć dostępowa w przypadku medium światłowodowegoTAK - w przypadku medium światłowodowego.Tekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "CWDM",

* "DWDM",

* "SDH",

* "10 Mb/s Ethernet",

* "100 Mb/s Fast Ethernet",

* "1 Gigabit Ethernet",

* "10 Gigabit Ethernet",

* "100 Gigabit Ethernet",

* "EPON",

* "GPON",

* inne - jakie? ....

Sieć dostępowa światłowodowa FTTH, PON lub AON oraz dedykowane zakończenia do użytkowników końcowych.

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.

20Sieć dostępowa w przypadku medium miedzianegoTAK - w przypadku medium miedzianego.Tekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "ADSL",

* "ADSL2",

* "ADSL2+",

* "VDSL",

* "VDSL2",

* "(EURO) DOCSIS 1.x",

* "(EURO) DOCSIS 2.x",

* "(EURO) DOCSIS 3.x",

* "10 Mb/s Ethernet",

* "100 Mb/s Fast Ethernet",

* "1 Gigabit Ethernet",

* "10 Gigabit Ethernet",

* inne - jakie? ........

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
21Sieć dostępowa w przypadku medium radiowegoTAK - w przypadku medium radiowego.Tekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* ",WiFi - 2,4 GHz",

* "WiFi - 5 GHz",

* "WiMAX",

* "LMDS",

* "radiolinia",

* "CDMA",

* "GPRS",

* "EDGE",

* "HSPA",

* "HSPA+",

* "DC-HSPA+",

* "MC-HSPA+",

* "LTE",

* inne - jakie? ....

Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
22Usługi możliwe do zaoferowaniaTelefonia stacjonarna POTS i ISDNTAK - wymagane podanie przynajmniej jednego "Tak" w polach z wartością logiczną lub wypełnienie pola "Inne usługi".Wartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Usługi telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, dla których w umowie o świadczenie tych usług został określony adres zainstalowania zakończenia sieci oraz przydzielony numer z planu numeracji krajowej.
23Telefonia stacjonarna VoIPWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
24Telefonia mobilnaWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Publicznie dostępna usługa telefoniczna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
25Stacjonarny dostęp do InternetuWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Usługi dostępu do sieci Internet w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
26Mobilny dostęp do InternetuWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Usługi dostępu do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
27IPTV lub DTVWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Rozprowadzanie programów telewizyjnych w technologii cyfrowej.
28Inne usługiTekst/100Inna wpisana usługa:

* inne - jakie? ........

29Przepustowość oferowanaMaksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do InternetuTAKLiczba całkowita/7Nieujemna liczba całkowita [Mb/s]

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* 1,

* 2,

* 4,

* 8,

* 10,

* 20,

* 30,

* 100,

* inne - jakie? ......

30Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby mobilnego szerokopasmowego dostępu do InternetuTAKLiczba całkowita/7Nieujemna liczba całkowita [Mb/s]

Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* 1,

* 2,

* 4,

* 8,

* 10,

* 20,

* 30,

* 100,

* inne - jakie? ......

III.11. Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci telekomunikacyjnej

NrGrupaNazwa polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator grupy usługTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci telekomunikacyjnej".
2Identyfikatory powiązaneIdentyfikator budynkuTAKTekst/100Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Charakterystyka budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej".
3Usługi świadczoneTelefonia stacjonarna POTS i ISDNTAK - wymagane podanie przynajmniej jednego "Tak" w polach z wartością logiczną lub wypełnienie pola "Inne usługi".Wartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Usługi telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, dla których w umowie o świadczenie tych usług został określony adres zainstalowania zakończenia sieci oraz przydzielony numer z planu numeracji krajowej.
4Telefonia stacjonarna VoIPWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".
5Telefonia mobilnaWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Publicznie dostępna usługa telefoniczna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
6Stacjonarny dostęp do InternetuWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Usługi dostępu do sieci Internet w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
7Mobilny dostęp do InternetuWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Usługi dostępu do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
8IPTV lub DTVWartość logicznaJedna z wartości: "Tak", "Nie".Rozprowadzanie programów telewizyjnych w technologii cyfrowej.
9Inne usługiTekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "IP Tranzyt",

* "IP Peering",

* "IP Transport",

* "VPN MPLS",

* "VPN FR",

* "VPN-MetroETH",

* "dzierżawa łącza",

* "dzierżawa włókna",

* "dzierżawa lambdy",

* inne - jakie? ........

10Liczba klientówKonsumenci bez dostępu do InternetuTAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.Łączna liczba klientów musi być większa od 0.
11Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości poniżej lub równej 1 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
12Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 1 [Mb/s] i poniżej 2 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
13Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości równej 2 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
14Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 2 [Mb/s] i poniżej lub równej 10 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
15Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 10 [Mb/s] i poniżej lub równej 20 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
16Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 20 [Mb/s] i poniżej 30 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
17Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości równej 30 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
18Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 30 [Mb/s] i poniżej 100 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
19Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości równej 100 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
20Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 100 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
21Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami bez dostępu do InternetuTAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
22Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości poniżej lub równej 1 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
23Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 1 [Mb/s] i poniżej 2 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
24Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości równej 2 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
25Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 2 [Mb/s] i poniżej lub równej 10 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
26Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 10 [Mb/s] i poniżej lub równej 20 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
27Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 20 [Mb/s] i poniżej 30 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
28Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości równej 30 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
29Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 30 [Mb/s] i poniżej 100 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
30Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości równej 100 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.
31Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 100 [Mb/s]TAKLiczba całkowita/4Nieujemna liczba całkowita.

IV. Informacje o budynkach umożliwiających kolokację

IV.1. Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację

NrGrupaNazwa polaWartość wymaganaTypDopuszczalne wartościObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator kolokacjiTAKTekst/100Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są jako ciągi różne.Identyfikator budynku umożliwiającego kolokację. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację".
2Adres budynku umożliwiającego kolokacjęWojewództwoTAKTekst/100Nazwa województwa zgodna z TERYT.Zestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

3PowiatTekst/100Nazwa powiatu zgodna z TERYT.
4GminaTekst/100Nazwa gminy zgodna z TERYT.
5Kod TERCTekst/7Zgodny z TERYT.
6MiejscowośćTekst/100Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.
7Kod SIMCTekst/7Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą.
8UlicaTAK - wymagane dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.Tekst/250Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.
9Kod ULICTekst/5Kod ULIC zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.
10Numer porządkowyTekst/50Cecha i nazwa ulicy zgodna z algorytmem tworzenia pełnej nazwy ulicy wraz z cechą, opisanym na stronie rejestru TERYT.
11Kod pocztowy - PNANIEKod pocztowy/6Format [DD-DDD], gdzie "D" to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli.
12WspółrzędneSzerokośćTAK - gdy nie podano nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego. Możliwe podanie współrzędnych również przy podaniu numeru porządkowego.Liczba rzeczywista/6Format [DD.DDDD], gdzie "D" to wymagana cyfra.Zestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Φ i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).
13DługośćLiczba rzeczywista/6Format [DD.DDDD], gdzie "D" to wymagana cyfra.
14Typ budynkuTyp budynku, w którym umieszczony jest elementTAKTekst/100Jedna z wartości z poniższej listy lub inna wpisana:

* "budynek biurowy",

* "budynek przemysłowy",

* "budynek mieszkalny",

* inne - jakie? ........

15Możliwość umieszczenia antenMożliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radioliniiTAKTekst/100Jedna z wartości: "Tak", "Nie".
16Wysokość zawieszenia anten nad poziomem gruntuNIELiczba całkowita/10Nieujemna liczba całkowita [m].
17Możliwość postawienia masztuTAKTekst/100Jedna z wartości: "Tak", "Nie".
18Informacje dodatkowePowierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego - całkowitaTAKLiczba całkowita/5Dodatnia liczba całkowita [m2].
19Powierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego - wolnaTAKLiczba całkowita/5Nieujemna liczba całkowita [m2].
20Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w podłogę technicznąTAKTekst/100Jedna z wartości: "Tak", "Nie", "Częściowo".
21Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w sufit technicznyTAKTekst/100Jedna z wartości: "Tak", "Nie", "Częściowo".
22Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w klimatyzacjęTAKTekst/100Jedna z wartości: "Tak", "Nie", "Częściowo".
23Wyposażenie w gwarantowane zasilanie DC48VTAKTekst/100Jedna z wartości: "Tak", "Nie", "Brak danych".
24Wyposażenie w gwarantowane zasilanie AC230VTAKTekst/100Jedna z wartości: "Tak", "Nie", "Brak danych".
25Możliwość udostępnienia przyłącza światłowodowegoTAKTekst/100Jedna z wartości: "Tak", "Nie", "Brak danych".
26Liczba podmiotów obcych w budynkuNIELiczba całkowita/5Nieujemna liczba całkowita.
27Liczba podmiotów posiadających zakończenia światłowodowe w budynkuNIELiczba całkowita/5Nieujemna liczba całkowita.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Formularz do przekazywania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, budynkach umożliwiających kolokację, o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia.

I. Podmiot przekazujący informacje oraz osoba kontaktowa

NrGrupaNazwa polaPole do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Nazwa podmiotu przekazującego informacjeNazwa podmiotu
2Numery identyfikacyjne podmiotu przekazującego informacjeNIP 17
3REGON 18
4RPT 19
5RJST 20
6KRS 21
7Adres siedziby podmiotu przekazującego informacjeWojewództwoZestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT 22 , numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

8Powiat
9Gmina
10Kod TERC 23
11Miejscowość
12Kod SIMC 24
13Ulica
14Kod ULIC 25
15Numer porządkowy
16Kod pocztowy - PNA 26
17Dane kontaktowe podmiotu przekazującego informacjeStrona WWW
18E-mail
19Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu przekazującego informacje dla poszczególnych elementów sieciWyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla węzłów własnych
20Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych
21Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami
22Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla elementów infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiących linie kablowe lub bezprzewodowe
23Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla połączeń pomiędzy węzłami sieci
24Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu dla adresów budynków objętych zasięgiem sieci, w których możliwe jest świadczenie usług
25Dane osoby przekazującej informacjeImiona
26Nazwisko
27Numer telefonu
28Numer faksu
29E-mail

II. Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę

NrGrupaNazwa polaPole do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator podmiotu obcegoIdentyfikator dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę".
2Nazwa dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturęNazwa podmiotu obcegoNazwa dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę tj. podmiotu innego niż podmiot przekazujący informacje a posiadający lub zarządzający wymienionymi w informacjach elementami sieci nienależącymi do podmiotu przekazującego informacje lub współdzielonymi z podmiotem przekazującym informacje.
3Numery identyfikacyjne dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturęNIPWymagane podanie co najmniej jednego numeru dostawcy usługi lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę umożliwiający jednoznaczną identyfikację podmiotu w RPT lub RJST.

W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji w RPT lub RJST wymagane jest podanie informacji o adresie siedziby podmiotu.

4REGON
5RPT
6Adres siedziby dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturęWojewództwoZestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

7Powiat
8Gmina
9Kod TERC
10Miejscowość
11Kod SIMC
12Ulica
13Kod ULIC
14Numer porządkowy
15Kod pocztowy - PNA

III. Informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych

III.1. Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej

NrGrupaNazwa polaPole do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator węzłaIdentyfikator węzła własnego lub współdzielonego z innym podmiotem. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" oraz "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców" i "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych". Urządzenia wzmacniające i regenerujące sygnał oraz szafki kablowe bez urządzeń aktywnych nie wchodzą w zakres definicji węzła, gdyż nie ma tam zmiany medium ani agregacji sygnału na poziomie logicznym.
2Własność infrastrukturyWłasność infrastrukturyWęzeł własny jest to węzeł należący do podmiotu, który raportuje przedmiotowe informacje.
3Identyfikatory powiązaneIdentyfikator podmiotu obcego
4Identyfikator kolokacji
5Adres budynku lub budowli, w której znajduje się węzeł własny lub współdzielonyWojewództwoZestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

6Powiat
7Gmina
8Kod TERC
9Miejscowość
10Kod SIMC
11Ulica
12Kod ULIC
13Numer porządkowy
14Kod pocztowy - PNA
15Współrzędne węzła własnego lub współdzielonegoSzerokośćZestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Φ i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).
16Długość
17Typ obiektuTyp obiektuTyp budynku lub budowli, w której umieszczony jest węzeł własny lub współdzielony.
18Możliwość udostępnieniaMożliwość udostępnienia innym podmiotom powierzchni w obiekcie, w którym znajduje się węzełNiniejsza informacja dotyczy gotowości podmiotu do udostępnienia innemu podmiotowi powierzchni w obiekcie, w którym znajduje się węzeł.
19Możliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii w obiekcie, w którym znajduje się węzeł
20Finansowanie ze środków UEWęzeł współfinansowany ze środków unijnych

III.2. Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców

NrGrupaNazwa polaPole do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator węzła obcegoIdentyfikator węzła sieci telekomunikacyjnej innego podmiotu na potrzeby przekazania informacji o punkcie styku między sieciami lub punktu świadczenia usługi przez dostawcę. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" oraz "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców" i "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej łączenie kabli telekomunikacyjnych".
2Forma własności infrastrukturyPodstawa i forma korzystania z infrastruktury innego podmiotuProsta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu - dotyczy podmiotów, które są tylko pośrednikami w sprzedaży usług i nie posiadają umów WLR czy BSA.

Inne usługi w modelu VNO - podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi telefoniczne w oparciu o inną infrastrukturę niż usługi dostępu szerokopasmowego.

Podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi w modelu VNO (mobilne MVNO lub stacjonarne FVNO).

3Identyfikator podmiotu obcego
4Adres budynku lub budowli, w której znajduje się węzeł obcyWojewództwoZestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

5Powiat
6Gmina
7Kod TERC
8Miejscowość
9Kod SIMC
10Ulica
11Kod ULIC
12Numer porządkowy
13Kod pocztowy - PNA
14Współrzędne węzła obcegoSzerokośćZestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Φ i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).
15Długość
16Typ obiektuTyp obiektuTyp budynku lub budowli, w której umieszczony jest węzeł obcy.

III.3. Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu

NrGrupaNazwa wiersza polaPole do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator grupy interfejsówIdentyfikator grupy interfejsów na węźle własnym lub współdzielonym. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu".
2Identyfikatory powiązaneIdentyfikator węzła własnegoWskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej".
3Przypisanie do warstwWarstwa szkieletowa
4Warstwa dystrybucyjna
5Warstwa dostępowa
6MediumMedium transmisyjne (środowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów)
7Pasmo radioweWymagane w przypadku medium radiowego.
8TechnologiaTechnologia w przypadku medium światłowodowegoZgodnie ze standardami ITU 27 , IEEE 28 , ETSI 29 lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
9Technologia w przypadku medium miedzianegoZgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
10Technologia w przypadku medium radiowegoZgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
11PrzepustowośćMaksymalna przepustowość dla jednego interfejsu w kierunku od sieci do użytkownika
12Maksymalna przepustowość dla jednego interfejsu w kierunku od użytkownika do sieciWymagane w przypadku interfejsów sieci dostępowej o asymetrycznej przepustowości w dół do użytkownika (downlink) i w górę od użytkownika (uplink). W pozostałych przypadkach pole niewypełnione.
13Liczba interfejsówLiczba interfejsów łącznie
14Liczba interfejsów wykorzystanych do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do InternetuSuma wartości podanych w polach "Liczba interfejsów wykorzystywanych do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu" i "Liczba interfejsów niewykorzystanych", nie większa niż wartość podana w polu "Liczba interfejsów łącznie".
15Liczba interfejsów niewykorzystanych
16Możliwość udostępnianiaMożliwość udostępnienia interfejsów

III.4. Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej

NrGrupaNazwa wiersza polaPole do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator sektora radiowegoIdentyfikator radiowego sektora własnego lub współdzielonego węzła dostępowego. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Informacje o własnych lub współdzielonych węzłach sieci telekomunikacyjnej umożliwiających przyłączenie użytkowników końcowych w radiowej technologii dostępowej".
2Identyfikatory powiązaneIdentyfikator węzła własnegoWskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej".
3Identyfikator grupy interfejsówIdentyfikator grupy interfejsów radiowych na własnych lub współdzielonych węzłach dostępowych. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu" oraz być przypisana do medium radiowego oraz warstwy dostępowej.
4Pozwolenie radioweCzy na używanie urządzenia radiowego obsługującego sektor zostało wydane pozwolenie radiowe?
5Numer pozwolenia radiowegoNależy podać numer pozwolenia radiowego wydanego dla urządzenia radiowego obsługującego sektor.
6Informacja o systemie antenowymAzymut sektora
7Szerokość kątowa sektora
8Wysokość zawieszenia anten nad poziomem gruntu
9Informacja o zasięgu na zewnątrz budynku i osiąganej przepustowości dla terminali instalowanych w budynkach użytkowników końcowychPromień zasięgu sektora dla pokrycia na zewnątrz budynków dla terminali abonenckich instalowanych u użytkowników końcowych
10Największa możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika, na końcu promienia zasięgu sektora

III.5. Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych

NrGrupaNazwa polaPole do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator elementu łączenia kabliIdentyfikator elementu infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnych. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" oraz "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców" i "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych".
2Adres budynku lub budowli, w której znajduje się element infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnychWojewództwoZestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie województwa, powiatu, gminy, kodu TERC, nazwy miejscowości, kodu SIMC, nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości, w przypadku których podano współrzędne.

3Powiat
4Gmina
5Kod TERC
6Miejscowość
7Kod SIMC
8Ulica
9Kod ULIC
10Numer porządkowy
11Kod pocztowy - PNA
12WspółrzędneSzerokośćZestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Φ i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).
13Długość
14Typ obiektuTyp obiektuTyp budynku lub budowli, w której umieszczony jest element infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnych.

III.6. Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami

NrGrupaNazwa polaPole do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator punktu stykuIdentyfikator elementu infrastruktury stanowiący punkt styku sieci z innymi sieciami. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Charakterystyka elementów infrastruktury stanowiących punkty styku z innymi sieciami".
2Identyfikatory powiązaneIdentyfikator węzła własnegoWskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej".
3Identyfikator węzła obcegoWskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców".
4Identyfikator grupy interfejsówWskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Informacje o interfejsach węzłów własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami i o ich wykorzystaniu".
5Wykorzystanie punktu stykuWykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi
6Wykorzystanie punktu styku dla wymiany ruchu głosowego
7Inne przeznaczenieWymagane w przypadku wykorzystania punktu styku w celach innych niż wymiana ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi i wymiany ruchu głosowego.
8PrzepustowośćPrzepustowość łączna
9W tym przepustowości na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych

III.7. Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku

NrGrupaNazwa polaPole do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator linii przewodowejIdentyfikator elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku" oraz "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących liniami bezprzewodowymi, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku" i "Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci".
2Własność infrastrukturyOkreślenie własności elementu infrastruktury"Własna" - w przypadku gdy linia kablowa jest własnością podmiotu przekazującego informacje.

"Udostępniona przez inny podmiot" - w przypadku dzierżawy od innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje np. dzierżawa ciemnych włókien.

3Identyfikatory powiązaneIdentyfikator podmiotu obcegoWskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę".
4Rodzaj punktu początkowego A
5Identyfikator punktu AIdentyfikator punktu początkowego A, który jest połączony za pomocą linii kablowej z punktem końcowym B. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" lub "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców" lub "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych".
6Rodzaj punktu końcowego B
7Identyfikator punktu BIdentyfikator punktu końcowego B, do którego dochodzi linia kablowa z punktu A. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" lub "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców" lub "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych".
8MediumMedium transmisyjneŚrodowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów.
9Typ włóknaWymagane, gdy wybrano medium światłowodowe.
10Liczba elementówLiczba włókien łącznieWymagane w przypadku linii światłowodowych.
11Liczba włókien wykorzystanych
12Finansowanie ze środków UELinia współfinansowana ze środków unijnych
13Możliwość udostępnianiaDostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznejDostępność wolnych duktów, kanalizacji, otworów, rurociągu, podbudowy słupowej dla innego podmiotu - dotyczy wyłącznie linii własnych.
14Rodzaj infrastruktury pasywnej możliwej do udostępnienia
15Możliwość udostępnienia włókien
16Liczba włókien możliwych do udostępnienia
17Możliwość udostępnienia przepustowościMożliwość udostępnienia przepustowości, np. lambd, MetroEthernet, IPMPLS.
18Informacje techniczneRodzaj traktu dla linii przewodowej
19Długość kabla

III.8. Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących liniami bezprzewodowymi, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku

NrGrupaNazwa polaPola do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator linii bezprzewodowejIdentyfikator elementu infrastruktury telekomunikacyjnej będącego linią bezprzewodową. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku" oraz "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących liniami bezprzewodowymi, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku" i "Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci".
2Identyfikatory powiązaneIdentyfikator węzła AIdentyfikator węzła początkowego A, który jest połączony za pomocą linii bezprzewodowej z węzłem końcowym B. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" lub "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców".
3Identyfikator węzła BIdentyfikator węzła końcowego B, do którego dochodzi linia bezprzewodowa z punktu A. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" lub "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców".
4MediumMedium transmisyjneŚrodowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów.
5Numer pozwolenia radiowego
6Pasmo radiowe
7TechnologiaSystem transmisyjny dla medium radiowegoZgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
8PrzepustowośćPrzepustowość
9Możliwość udostępnianiaMożliwość udostępnienia przepustowościMożliwość udostępnienia przepustowości, np. kanałów teletransmisyjnych.

III.9. Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci

NrGrupaNazwa polaPole do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator połączeniaIdentyfikator połączenia pomiędzy węzłami sieci. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorach informacji: "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących miedzianymi liniami kablowymi, światłowodowymi liniami kablowymi lub ciemnymi włóknami, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku" oraz "Charakterystyka elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będących liniami bezprzewodowymi, z wyłączeniem instalacji telekomunikacyjnej budynku" i "Charakterystyka połączeń pomiędzy węzłami sieci".
2Własność infrastrukturyWłasność infrastrukturyOkreślenie własności infrastruktury wykorzystanej do zestawienia połączenia pomiędzy węzłami sieci.

"Własna" - w przypadku połączenia zrealizowanego z wykorzystaniem własnej infrastruktury kablowej lub bezprzewodowej.

"Udostępniona przez inny podmiot" - w przypadku dzierżawy od innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje, np. dzierżawy kanałów cyfrowych lub pasma, dzierżawy lambdy.

3Identyfikatory powiązaneIdentyfikator podmiotu obcegoWskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę".
4Identyfikator węzła AIdentyfikator węzła początkowego A, który jest połączony z węzłem końcowym B.
5Identyfikator węzła BIdentyfikator węzła końcowego B, do którego dochodzi połączenie z węzła A. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" lub "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców".
6Przypisanie do warstwWarstwa szkieletowaWymagana wartość "Tak", co najmniej w jednym polu: "Warstwa szkieletowa", "Warstwa dystrybucyjna", "Warstwa dostępowa".
7Warstwa dystrybucyjna
8Warstwa dostępowa
9PrzepustowośćWykorzystanie na potrzeby usług szerokopasmowychWymagana wartość "Tak", co najmniej w jednym z dwóch pól wyboru lub określenia innego wykorzystania.
10Wykorzystanie na potrzeby usług głosowych
11Inne przeznaczenie
12Przepustowość całkowita
13W tym przepustowość na potrzeby usług szerokopasmowego dostępu do Internetu

III.10. Charakterystyka budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej

NrGrupaNazwa polaPola do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator budynkuIdentyfikator adresów budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Charakterystyka budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej".
2Własność infrastruktury dostępowejOkreślenie własności elementu infrastruktury"Własna" - w przypadku gdy zakończenie sieci jest zrealizowane w oparciu o własną sieć dostępową.

"Udostępniona przez inny podmiot" - w przypadku dzierżawy od innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje np. BSA, WLR, LLU lub inne.

3Forma korzystania z infrastruktury obcejProsta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu - dotyczy podmiotów, które są tylko pośrednikami w sprzedaży usług i nie posiadają umów WLR czy BSA.

Inne usługi w modelu MVNO - podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć usługi telefoniczne w oparciu o inną infrastrukturę niż usługi dostępu szerokopasmowego.

4Identyfikatory powiązaneIdentyfikator podmiotu obcegoWskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji "Dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę".
5Identyfikator węzłaIdentyfikator węzła, z którego podmiot posiada zasięg sieci. Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w odpowiednim zbiorze informacji: "Charakterystyka własnych lub współdzielonych z innymi podmiotami węzłów sieci telekomunikacyjnej" lub "Charakterystyka węzłów sieci telekomunikacyjnej innych podmiotów na potrzeby przekazania informacji o punktach styku między sieciami lub punktów świadczenia usługi przez dostawców".
6Adres budynku, w którym występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal sieci bezprzewodowejWojewództwoZestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.
7Powiat
8Gmina
9Kod TERCW przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym, można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

10Miejscowość
11Kod SIMC
12Ulica
13Kod ULIC
14Numer porządkowy
15Kod pocztowy - PNA
16WspółrzędneSzerokośćZestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Φ i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).
17Długość
18MediumMedium transmisyjneŚrodowisko wykorzystywane do transmisji sygnałów.
19Sieć dostępowa do terminala abonenckiegoSieć dostępowa w przypadku medium światłowodowegoSieć dostępowa światłowodowa FTTH, PON lub AON oraz dedykowane zakończenia do użytkowników końcowych. Zgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
20Sieć dostępowa w przypadku medium miedzianegoZgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
21Sieć dostępowa w przypadku medium radiowegoZgodnie ze standardami ITU, IEEE, ETSI lub innych organizacji standaryzujących i nazwami stosowanymi przez dostawców.
22Usługi możliwe do zaoferowaniaTelefonia stacjonarna POTS i ISDNUsługi telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, dla których w umowie o świadczenie tych usług został określony adres zainstalowania zakończenia sieci oraz przydzielony numer z planu numeracji krajowej.
23Telefonia stacjonarna VoIP
24Telefonia mobilnaPublicznie dostępna usługa telefoniczna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
25Stacjonarny dostęp do InternetuUsługi dostępu do sieci Internet w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
26Mobilny dostęp do InternetuUsługi dostępu do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
27IPTV lub DTVRozprowadzanie programów telewizyjnych w technologii cyfrowej.
28Inne usługi
29Przepustowość oferowanaMaksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu
30Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu

III.11. Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci telekomunikacyjnej

NrGrupaNazwa polaPole do wypełnieniaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator grupy usługWartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Charakterystyka świadczonych usług w budynkach objętych zasięgiem sieci telekomunikacyjnej".
2Identyfikatory powiązaneIdentyfikator budynkuWskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji "Charakterystyka budynków lub budowli, w których występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal użytkownika końcowego bezprzewodowej sieci dostępowej".
3Usługi świadczoneTelefonia stacjonarna POTS i ISDNUsługi telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, dla których w umowie o świadczenie tych usług został określony adres zainstalowania zakończenia sieci oraz przydzielony numer z planu numeracji krajowej.
4Telefonia stacjonarna VoIP
5Telefonia mobilnaPublicznie dostępna usługa telefoniczna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
6Stacjonarny dostęp do InternetuUsługi dostępu do sieci Internet w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
7Mobilny dostęp do InternetuUsługi dostępu do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
8IPTV lub DTVRozprowadzanie programów telewizyjnych w technologii cyfrowej.
9Inne usługi
10Liczba klientówKonsumenci bez dostępu do InternetuŁączna liczba klientów musi być większa od 0.
11Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości poniżej lub równej 1 [Mb/s]
12Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 1 [Mb/s] i poniżej 2 [Mb/s]
13Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości równej 2 [Mb/s]
14Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 2 [Mb/s] i poniżej lub równej 10 [Mb/s]
15Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 10 [Mb/s] i poniżej lub równej 20 [Mb/s]
16Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 20 [Mb/s] i poniżej 30 [Mb/s]
17Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości równej 30 [Mb/s]
18Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 30 [Mb/s] i poniżej 100 [Mb/s]
19Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości równej 100 [Mb/s]
20Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 100 [Mb/s]
21Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami bez dostępu do Internetu
22Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości poniżej lub równej 1 [Mb/s]
23Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 1 [Mb/s] i poniżej 2 [Mb/s]
24Konsumenci wykorzystujący łącze o przepustowości równej 2 [Mb/s]
25Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 2 [Mb/s] i poniżej lub równej 10 [Mb/s]
26Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 10 [Mb/s] i poniżej lub równej 20 [Mb/s]
27Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 20 [Mb/s] i poniżej 30 [Mb/s]
28Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości równej 30 [Mb/s]
29Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 30 [Mb/s] i poniżej 100 [Mb/s]
30Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości równej 100 [Mb/s]
31Użytkownicy końcowi niebędący konsumentami wykorzystujący łącze o przepustowości powyżej 100 [Mb/s]

IV. Informacje o budynkach umożliwiających kolokację

IV.1. Charakterystyka budynków umożliwiających kolokację

NrGrupaNazwa polaPole do wypełnianiaObjaśnienia co do sposobu wypełniania pól
1Identyfikator głównyIdentyfikator kolokacjiIdentyfikator budynku umożliwiającego kolokację. Wartość identyfikatora może występować tylko raz w zbiorze informacji "Charakterystyka budynków umożliwiającego kolokację".
2Adres budynku umożliwiającego kolokacjęWojewództwoZestaw informacji podawany razem: województwo, powiat, gmina, kod TERC, nazwa miejscowości, kod SIMC, nazwa ulicy i kod ULIC zgodne z TERYT, numer porządkowy zgodny z nadanym numerem porządkowym budynku, budowli lub nieruchomości.

W przypadku gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej nazwę zgodną ze stanem wiedzy osoby wypełniającej, a w polu kod ULIC należy podać wartość "99998".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przyporządkowanej nazwy ulicy w polu Ulica należy wpisać "BRAK ULICY", a w polu kod ULIC należy podać wartość "99999".

W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego podawana jest miejscowość, w obrębie lub w pobliżu której mieści się budowla, budynek lub nieruchomość bez numeru porządkowego.

Ulica, kod ULIC, numer porządkowy budynku lub budowli wymagane są dla wszystkich budynków, budowli lub nieruchomości posiadających numer porządkowy.

W przypadku budynków lub budowli bez przypisanego numeru porządkowego znajdujących się na nieruchomości, przylegających do budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości budynków, budowli lub nieruchomości z numerem porządkowym można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.

Podanie nazwy ulicy, kodu ULIC i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, w przypadku których podano współrzędne.

3Powiat
4Gmina
5Kod TERC
6Miejscowość
7Kod SIMC
8Ulica
9Kod ULIC
10Numer porządkowy
11Kod pocztowy - PNA
12WspółrzędneSzerokośćZestaw informacji podawanych razem. Należy podać współrzędne Φ i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52,0595N i 21,3864E).
13Długość
14Typ budynkuTyp budynku, w którym umieszczony jest element
15Możliwość umieszczenia antenMożliwość instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii
16Wysokość zawieszenia anten nad poziomem gruntu
17Możliwość postawienia masztu
18Informacje dodatkowePowierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego - całkowita
19Powierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego - wolna
20Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w podłogę techniczną
21Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w sufit techniczny
22Wyposażenie pomieszczeń kolokacji w klimatyzację
23Wyposażenie w gwarantowane zasilanie DC48V
24Wyposażenie w gwarantowane zasilanie AC230V
25Możliwość udostępnienia przyłącza światłowodowego
26Liczba podmiotów obcych w budynku
27Liczba podmiotów posiadających zakończenia światłowodowe w budynku
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację (Dz. U. Nr 46, poz. 238), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1256).
3 Numer Identyfikacji Podatkowej.
4 Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej.
5 Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.
6 Rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.
7 Krajowy Rejestr Sądowy.
8 Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju.
9 System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego w TERYT.
10 System identyfikatorów i nazw miejscowości w TERYT.
11 System identyfikatorów i nazw ulic w TERYT.
12 Pocztowy Numer Adresowy.
13 Budynek kolokacyjny - budynek, w którym zostały udostępnione fizyczna przestrzeń lub urządzenia techniczne w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu podmiotu podłączającego swoją sieć do sieci innego podmiotu lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej.
14 Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union).
15 Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
16 Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European Telecommunications Standards Institute).
17 Numer Identyfikacji Podatkowej.
18 Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej.
19 Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.
20 Rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.
21 Krajowy Rejestr Sądowy.
22 Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju.
23 System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego w TERYT.
24 System identyfikatorów i nazw miejscowości w TERYT.
25 System identyfikatorów i nazw ulic w TERYT.
26 Pocztowy Numer Adresowy.
27 Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union).
28 Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
29 Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European Telecommunications Standards Institute).