Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1397

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

USTAWA
z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Art.  1. 

W ustawie z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Dz. U. poz. 884) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. Uniwersytet kształci oraz prowadzi badania naukowe w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych i teologicznych.

2. W przypadku ubiegania się o uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.