Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1012 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2019 r.

USTAWA
z dnia 3 września 1999 r.
o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Art.  1. 
1.  Tworzy się z dniem 1 października 1999 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej "Uniwersytetem".
2.  Siedzibą Uniwersytetu jest Warszawa.
3.  Uniwersytet jest uczelnią państwową.
Art.  2. 
1.  Uniwersytet kształci oraz prowadzi badania naukowe w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych i teologicznych.
2.  W przypadku ubiegania się o uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) 1 .
Art.  3. 
1.  Uniwersytet tworzy się z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zwanej dalej "Akademią".
2.  Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi się Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie.
Art.  4. 
1.  Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
2.  Uniwersytet pozostaje ponadto pod nadzorem władz Kościoła Katolickiego w zakresie określonym przez umowę między Konferencją Episkopatu Polski a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej oraz statut uczelni.
Art.  5. 
1.  Mienie, obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii, staje się mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.
2.  Uniwersytet z dniem utworzenia przejmuje prawa i zobowiązania Akademii.
Art.  6. 
1.  Z dniem utworzenia Uniwersytetu:
1) pracownicy Akademii stają się pracownikami Uniwersytetu,
2) studenci Akademii stają się studentami Uniwersytetu.
2.  Osoby przyjęte do Akademii na pierwszy rok studiów na rok akademicki 1999/2000 z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego studentami.
3.  Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego podstawowymi jednostkami organizacyjnymi.
4.  Jednostki organizacyjne Akademii, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po dniu utworzenia Uniwersytetu.
Art.  7. 

Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe Akademii, z wyłączeniem rektora, z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego organami.

Art.  8. 

Do dnia 31 grudnia 1999 r. zostaną przeprowadzone wybory organów Uniwersytetu w trybie i na okres ustalony w statucie Uniwersytetu.

Art.  9. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Ustawa utraciła moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.