Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1544

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) w art. 33 w § 2a i w § 3a w zdaniu pierwszym, w art. 63 w § 3a w pkt 1, w art. 76a w § 2a w zdaniu pierwszym oraz w art. 220 w § 3 użyte w różnym przypadku wyrazy "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "podpisem zaufanym".