Art. 33. - [Ustanowienie pełnomocnika procesowego] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  33.  [Ustanowienie pełnomocnika procesowego]
§  1. 
Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§  2. 
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§  2a. 
(uchylony).
§  3. 
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§  3a. 
(uchylony).
§  4. 
W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.