Zmiana ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.165.1171

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2007 r.

USTAWA
z dnia 7 września 2007 r.
o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 115, poz. 789) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. 1. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 5.

2. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust. 3a, stanowi załącznik nr 2a do ustawy.";

2)
w art. 13 wyrazy "załącznik nr 1 do ustawy" zastępuje się wyrazami "załącznik nr 1a do ustawy";
3)
w art. 21a:
a)
w ust. 2 skreśla się zdanie drugie i trzecie,
b)
dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, sąd orzeka utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres od 3 do 10 lat.

2b. Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, sąd orzeka zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-54, na okres od 3 do 10 lat.

2c. Orzeczenie sądu wymaga uzasadnienia.";

4)
art. 21f otrzymuje brzmienie:

"Art. 21f. 1. Przepisy art. 21e ust. 1 i 3 nie dotyczą sędziów, prokuratorów, radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników, którzy w tym zakresie podlegają sądownictwu dyscyplinarnemu. Przepis art. 21e ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Za złożenie przez osoby pełniące funkcje wymienione w ust. 1 niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, sąd dyscyplinarny orzeka karę złożenia z urzędu lub inną przewidzianą w odpowiednich ustawach karę dyscyplinarną skutkującą pozbawieniem pełnionej funkcji publicznej. Przepisów o przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym nie stosuje się.

3. Z żądaniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawach określonych w ust. 2, może wystąpić także prokurator Biura Lustracyjnego lub prokurator oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.";

5)
uchyla się art. 21h;
6)
dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;
7)
dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;
8)
załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;
9)
załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy.

W terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, zwanej dalej "ustawą lustracyjną", zwracają oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy lustracyjnej, zwane dalej "oświadczeniem lustracyjnym", złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez:

1)
rektora i prorektora niepublicznej szkoły wyższej;
2)
członka zarządu, rady nadzorczej osoby prawnej lub spółki osobowej, która uzyskała koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych lub telewizyjnych, wspólnika takiej spółki oraz osobę fizyczną, która uzyskała taką koncesję;
3)
członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki osobowej będącej wydawcą lub osobę fizyczną będącą wydawcą w rozumieniu prawa prasowego;
4)
członka organu zarządzającego, nadzorczego lub kontrolnego podmiotu podlegającego nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego;
5)
pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, docenta, adiunkta lub starszego wykładowcy;
6)
osobę zajmującą w niepublicznej szkole wyższej stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w szczególności dziekana albo prodziekana wydziału, lub stanowisko dyrektora lub wicedyrektora instytutu, kanclerza, kwestora, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego;
7)
dyrektora szkoły niepublicznej;
8)
biegłego rewidenta lub doradcę podatkowego;
9)
dziennikarza;
10)
członka organu zarządzającego, organu nadzoru lub organu kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego lub spółki kapitałowej zarządzającej ligą zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206).

W przypadku złożenia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sądu wniosku, o którym mowa w art. 20 ustawy lustracyjnej o wszczęcie postępowania lustracyjnego, sąd odmawia wszczęcia postępowania, a postępowanie wszczęte umarza.

1. 
Osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcję publiczną w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia, o którym mowa w ust. 2. W tym zakresie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy lustracyjnej nie stosuje się.
2. 
Właściwy organ, o którym mowa w art. 8 ustawy lustracyjnej, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, powiadamia osobę, o której mowa w ust. 1, o obowiązku przedłożenia temu organowi oświadczenia lustracyjnego oraz informuje osobę, o której mowa w ust. 5, o skutku niedopełnienia tego obowiązku.
3. 
W stosunku do osoby pełniącej funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki pomocniczej, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, wybranej w wyborach powszechnych, organem właściwym do dokonania czynności, o których mowa w ust. 2, jest wojewoda.
4. 
W stosunku do osoby, o której mowa w ust. 1, jeżeli pełni ona więcej niż jedną funkcję publiczną w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego uznaje się za spełniony, jeżeli złoży ona to oświadczenie jednemu z organów właściwych do przedłożenia oświadczenia, określonych w art. 8 ustawy lustracyjnej. Pozostałym organom właściwym należy przedłożyć informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a ustawy lustracyjnej.
5. 
Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym w ust. 1 przez osobę pełniącą w dniu wejścia w życie ustawy funkcję publiczną wymienioną w art. 4 pkt 3-12, 17 - w zakresie osób niewybieranych w wyborach powszechnych, 18, 19, 22, 24-46, 51 i 54 ustawy lustracyjnej, powoduje z mocy prawa pozbawienie tej osoby pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
1. 
Osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy kandyduje lub ubiega się o objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przed objęciem tej funkcji.
2. 
Osoba, która od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wyraża zgodę na kandydowanie, na objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, a złożyła przed tą datą oświadczenie lustracyjne, ma obowiązek ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego w chwili wyrażenia zgody.
3. 
Osoba, która od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kandyduje do objęcia funkcji publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 1, 2 i 17 ustawy lustracyjnej, a złożyła przed tą datą oświadczenie lustracyjne, ma obowiązek ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego w trybie określonym przez przepisy odpowiednich ustaw regulujących zasady przeprowadzania wyborów.
4. 
Wobec osób, o których mowa w ust. 1-3 nie stosuje się art. 7 ust. 3 i 3a ustawy lustracyjnej, chyba że złożyły one oświadczenia lustracyjne po wejściu w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

"Załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOCzęść A

Ja .............................. syn/córka .............

(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, (imię ojca)

inne nazwiska używane w latach 1944-1990)

urodzony/urodzona .......................................

(data i miejsce urodzenia)

zamieszkały/zamieszkała .................................

(adres zamieszkania)

legitymujący się/legitymująca się .......................

(nazwa dokumentu stwierdzającego

tożsamość, jego numer

i numer PESEL)

wykonujący/wykonująca funkcję publiczną albo ubiegający

się/ubiegająca się o objęcie lub wykonywanie funkcji

publicznej ..............................................

(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat

1944-1990 oraz treści tych dokumentów)

świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), oświadczam, że nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

.................., ...... ........................

(miejscowość, data) (własnoręczny podpis)

Ja .......................... syn/córka .................

(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, (imię ojca)

inne nazwiska używane w latach

1944-1990)

urodzony/urodzona .......................................

(data i miejsce urodzenia)

zamieszkały/zamieszkała .................................

(adres zamieszkania)

legitymujący się/legitymująca się .......................

(nazwa dokumentu stwierdzającego

tożsamość, jego numer

i numer PESEL)

wykonujący/wykonująca funkcję publiczną albo ubiegający

się/ubiegająca się o objęcie lub wykonywanie funkcji

publicznej ..............................................

(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa

z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów)

świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, oświadczam, że pracowałem/pracowałam, pełniłem/pełniłam służbę, byłem/byłam współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

................., ...... .......................

(miejscowość, data) (własnoręczny podpis)

Część B**

Lp.Organ bezpieczeństwa państwa określony w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentówFunkcjaData podjęcia i zakończenia pracy, służby lub współpracy

Dodatkowo wyjaśniam:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

................, ..... ........................".

(miejscowość, data) (własnoręczny podpis)

______

* Właściwe podkreślić.

** Wypełniają osoby, które oświadczyły, że służyły, pracowały lub współpracowały z organami bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

"Załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOJa ............... syn*/córka* .......... nr PESEL ......

(imię i nazwisko) (imię ojca) (PESEL)

informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art.

7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z

lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.

Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) złożyłem*/złożyłam*

w dniu ..................................................

(data złożenia oświadczenia)

do ......................................................

(organ któremu przedłożono oświadczenie)

w związku z .............................................

.........................................................

................, ....... ......................".

(miejscowość, data) (własnoręczny podpis)

______

* Właściwe podkreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

"Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

ŚCIŚLE TAJNE(po wypełnieniu)egz. pojedynczyWZÓR DEKLARACJI O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACHBEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R.

DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.

Ja ................................ syn/córka ...........

(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, (imię ojca)

inne nazwiska używane w latach 1944-1990)

urodzony/urodzona .......................................

(data i miejsce urodzenia)

zamieszkały/zamieszkała .................................

(adres zamieszkania)

legitymujący się/legitymująca się .......................

(nazwa dokumentu stwierdzającego

tożsamość, jego numer

i numer PESEL)

wykonujący/wykonująca funkcję publiczną albo ubiegający

się/ubiegająca się o objęcie lub wykonywanie funkcji

publicznej ..............................................

(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat

1944-1990 oraz treści tych dokumentów)

stwierdzam, że pracowałem/pracowałam, pełniłem/pełniłam

służbę* w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z

lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

Ściśle Tajne (po wypełnieniu)

DEWD: Strona 1/2

ŚCIŚLE TAJNE

(po wypełnieniu)

egz. pojedynczy

Lp.Organ bezpieczeństwa państwa określony w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentówFunkcjaData podjęcia i zakończenia pracy lub służby

................, ...... .......................

(miejscowość, data) (własnoręczny podpis)

______

* Właściwe podkreślić.

Wykonano w egz. pojedynczym

Sporządził/ Wykonał:

Ściśle Tajne (po wypełnieniu)

DEWD: Strona 2/2".

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

"Załącznik nr 4 do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

ŚCIŚLE TAJNE

(po wypełnieniu)

egz. pojedynczy

WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

Część A

Ja .......................... syn/córka .................

(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, (imię ojca)

inne nazwiska używane

w latach 1944-1990)

urodzony/urodzona .......................................

(data i miejsce urodzenia)

zamieszkały/zamieszkała .................................

(adres zamieszkania)

legitymujący się/legitymująca się .......................

(nazwa dokumentu stwierdzającego

tożsamość, jego numer

i numer PESEL)

wykonujący/wykonująca funkcję publiczną albo ubiegający

się/ubiegająca się o objęcie lub wykonywanie funkcji

publicznej ..............................................

(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z

dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat

1944-1990 oraz treści tych dokumentów)

świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), oświadczam, że nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

..............., ...... .......................

(miejscowość, data) (własnoręczny podpis)

Ściśle Tajne (po wypełnieniu)

DEWD: Strona 1/3

ŚCIŚLE TAJNE

(po wypełnieniu)

egz. pojedynczy

Ja .............................. syn/córka .............

(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, (imię ojca)

inne nazwiska używane w latach 1944-1990)

urodzony/urodzona .......................................

(data i miejsce urodzenia)

zamieszkały/zamieszkała .................................

(adres zamieszkania)

legitymujący się/legitymująca się .......................

(nazwa dokumentu stwierdzającego

tożsamość, jego numer

i numer PESEL)

wykonujący/wykonująca funkcję publiczną albo ubiegający

się/ubiegająca się o objęcie lub wykonywanie funkcji

publicznej ..............................................

(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat

1944-1990 oraz treści tych dokumentów)

świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, oświadczam, że pracowałem/pracowałam, pełniłem/pełniłam służbę, byłem/byłam współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

................, ...... .........................

(miejscowość, data) (własnoręczny podpis)

Ściśle Tajne (po wypełnieniu)

DEWD: Strona 2/3

ŚCIŚLE TAJNE

(po wypełnieniu)

egz. pojedynczy

Część B**

Lp.Organ bezpieczeństwa państwa określony w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentówFunkcjaData podjęcia i zakończenia pracy, służby lub współpracy

Dodatkowo wyjaśniam:

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

................, ...... .......................

(miejscowość, data) (własnoręczny podpis)

______

* Właściwe podkreślić.

** Wypełniają osoby, które oświadczyły, że służyły,

pracowały lub współpracowały z organami bezpieczeństwa

państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów.

Wykonano w egz. pojedynczym

Sporządził/Wykonał:

Ściśle Tajne (po wypełnieniu)

DEWD: Strona 3/3".