Art. 7. - Zmiana ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2642

Akt oczekujący
Wersja od: 16 grudnia 2022 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500) w art. 9:

1)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Organ rejestrujący, korzystając z uprawnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041 oraz z 2022 r. poz. 2642), może zweryfikować, czy jednostka pływająca lub silnik jednostki pływającej nie zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub nie są poszukiwane jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym.";

2)
uchyla się ust. 3;
3)
w ust. 4:
a)
w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się na końcu wyraz

"lub",

b)
dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym uzyskał informację, że jednostka pływająca lub silnik jednostki pływającej zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub są poszukiwane jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym.".