Art. 9. - [Weryfikacja wniosku o rejestrację; dokonanie lub odmowa dokonania wpisu do rejestru] - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1500 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  9.  [Weryfikacja wniosku o rejestrację; dokonanie lub odmowa dokonania wpisu do rejestru]
1. 
Organ rejestrujący bada, czy:
1)
wniosek i dołączone do niego dokumenty lub materiały odpowiadają pod względem treści i formy wymogom określonym w art. 6 i art. 7;
2)
zgłoszone dane są zgodne ze stanem faktycznym, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
2. 
Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację organ rejestrujący wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.
3. 
Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.
4. 
Decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje organ rejestrujący, w przypadku gdy:
1)
do jednostki pływającej nie stosuje się przepisów ustawy lub
2)
dane zawarte we wniosku o rejestrację nie są zgodne ze stanem faktycznym;
3) 1
 jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, obronności lub innym ważnym interesem publicznym.
5. 
Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:
1)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;
2)
ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.
1 Art. 9 ust. 4 pkt 3 dodany przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.261) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2023 r.