Art. 14. - Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1936

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2015 r.
Art.  14. 2

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 34 lit. a-f, pkt 35 lit. a, pkt 38, 45 i 53 oraz art. 7 ust. 1, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

2 Art. 14 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2171) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 grudnia 2015 r.