Art. 10. - Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1936

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2015 r.
Art.  10.

Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekaże właściwym regionalnym dyrektorom ochrony środowiska akta spraw toczących się postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789, z późn. zm.).