Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2532

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Art.  1. 

W ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. poz. 2223) w art. 32:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. NFOŚiGW przeznacza środki na udzielenie państwom rozwijającym się wsparcia w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian wykonywanego w ramach realizacji celów Konwencji klimatycznej, za pośrednictwem Zielonego Funduszu Klimatycznego, Funduszu Adaptacyjnego lub za pośrednictwem innych wielostronnych funduszy rozwojowych, w tym w drodze umów zawieranych z organizacjami powierniczymi tych funduszy, lub w drodze programów pomocy dwustronnej, w łącznej wysokości 30 000 000 zł.";

2) dodaje się ust. 5 - 7 w brzmieniu:

"5. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umów zawieranych jako umowy międzynarodowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) albo jako umowy prawa prywatnego.

6. Zawarcie umowy prawa prywatnego wymaga uzyskania zgody Rady Ministrów.

7. Umowa prawa prywatnego, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jest przekazywana Radzie Ministrów do wiadomości.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.