Szczególne rozwiązania związane z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2223 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

USTAWA
z dnia 10 stycznia 2018 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Przepisy ogólne

Ustawa określa:

1)
zadania organów administracji publicznej oraz służb związane z organizacją Konferencji COP24, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron;
2)
zasady udzielania i realizacji zamówień związanych z organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron;
3)
zadania Zespołu do spraw organizacji Konferencji COP24 oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron;
4)
zasady finansowania organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron;
5)
sposób finansowania wsparcia udzielanego państwom rozwijającym się w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian wykonywanego w ramach realizacji celów Konwencji klimatycznej.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)
Konferencji COP24 - rozumie się przez to dwudziestą czwartą sesję Konferencji Stron Konwencji klimatycznej (UNFCCC COP24), czternastą sesję Konferencji Stron służącą jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz wznowioną pierwszą sesję Konferencji Stron służącą jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego (CMA1.3);
2)
Konwencji klimatycznej - rozumie się przez to Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. poz. 238);
3)
Porozumieniu paryskim - rozumie się przez to Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 36);
4)
Prezydencji Konferencji Stron - rozumie się przez to Prezydencję Konferencji Stron Konwencji klimatycznej, Prezydencję Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz Prezydencję Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego;
5)
Protokole z Kioto - rozumie się przez to Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 1684);
6)
Sekretariacie - rozumie się przez to Sekretariat Konwencji klimatycznej, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego;
7)
związku metropolitalnym - rozumie się przez to związek metropolitalny w województwie śląskim, o którym mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. poz. 730).

Zadania Zespołu do spraw organizacji Konferencji COP24

Zespół do spraw organizacji Konferencji COP24, zwany dalej "Zespołem", wykonuje następujące zadania związane z organizacją Konferencji COP24:

1)
koordynuje działania organów administracji publicznej związane z organizacją Konferencji COP24;
2)
monitoruje postęp przygotowań organizacji Konferencji COP24 oraz dokonuje okresowej oceny stanu tych przygotowań;
3)
nadzoruje realizację zadań związanych z organizacją Konferencji COP24.
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - minister właściwy do spraw środowiska albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;
2)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
minister właściwy do spraw wewnętrznych albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
aa)
Pełnomocnik Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron,
b)
minister właściwy do spraw zagranicznych albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
c)
Komendant Główny Policji albo wyznaczony przez niego Zastępca Komendanta Głównego Policji,
d)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej albo wyznaczony przez niego Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
e)
Komendant Główny Straży Granicznej albo wyznaczony przez niego Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej,
f)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo wyznaczony przez niego Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
g)
Wojewoda Śląski albo wyznaczony przez niego Wicewojewoda Śląski,
ga)
Marszałek Województwa Śląskiego albo wyznaczony przez niego Wicemarszałek Województwa Śląskiego albo członek Zarządu Województwa Śląskiego,
h)
Prezydent Miasta Katowice albo wyznaczony przez niego Wiceprezydent Miasta Katowice,
i)
członek zarządu związku metropolitalnego.
2. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, przedstawicieli innych organów administracji publicznej lub służb zaangażowanych w organizację Konferencji COP24.

Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw środowiska.

Tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół.

Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów informację dotyczącą realizacji zadań określonych w art. 3 w terminie do dnia 30 marca 2019 r.

Zadania w zakresie organizacji Konferencji COP24 oraz pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron

1. 
Minister właściwy do spraw środowiska wykonuje zadania wynikające z organizacji Konferencji COP24 oraz pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron, w tym:
1)
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi negocjacje w zakresie spraw objętych Konwencją klimatyczną, Protokołem z Kioto lub Porozumieniem paryskim oraz zleca analizy i oceny na potrzeby prowadzenia tych negocjacji;
2)
zapewnia udział ekspertów na potrzeby merytorycznego przygotowania Konferencji COP24 oraz współpracuje z Sekretariatem w zakresie organizacyjnego przygotowania Konferencji COP24;
3)
nawiązuje i utrzymuje kontakty oraz wymienia informacje z organami i instytucjami państw, które gościły lub będą gościły Konferencję Stron Konwencji klimatycznej;
4)
organizuje spotkania krajowe i zagraniczne związane z Konferencją COP24 oraz bierze udział w tych spotkaniach;
5)
przygotowuje wydarzenia związane z Konferencją COP24;
5a)
zapewnia wsparcie organizacyjne oraz finansowe dla działalności Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
5b)
zapewnia wsparcie finansowe dla działalności Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
6)
zapewnia wsparcie organizacyjne oraz finansowe dla działalności Championa do spraw Działań Klimatycznych, o którym mowa w przepisach wydanych przez Konferencję Stron Konwencji klimatycznej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
7)
inicjuje, nadzoruje i organizuje działania informacyjne i promocyjne wraz z zapewnieniem obsługi medialnej w zakresie pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron;
8)
dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wpłat na rzecz:
a)
organizacji międzynarodowych, instytucji, programów i funduszy wspierających realizację celów Prezydencji Konferencji Stron,
b)
Sekretariatu z tytułu organizacji Konferencji COP24 w Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
udziela wsparcia finansowego państwom niewymienionym w załączniku I do Konwencji klimatycznej w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie spraw objętych tą konwencją.
2. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych, w zakresie swojej właściwości, udziela, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.
3. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 2, może być udzielane przy wykorzystaniu placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
4. 
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej "Instytutem Ochrony Środowiska", na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, sporządza na potrzeby wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, analizy, oceny i opinie dotyczące propozycji przedstawionych w ramach negocjacji w zakresie określonym w tym przepisie oraz bierze udział w spotkaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
5. 
Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, może być wspierane przez:
1)
organy i jednostki organizacyjne:
a)
podległe ministrowi właściwemu do spraw środowiska lub przez niego nadzorowane, a także utworzone przez jednostki nadzorowane osoby prawne, nad którymi sprawują one kontrolę w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
b)
nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej;
2)
uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) 1 .
1. 
Pełnomocnik Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron, zwany dalej "Pełnomocnikiem", wykonuje następujące zadania wynikające z pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron:
1)
przewodniczy negocjacjom prowadzonym przez Strony Konwencji klimatycznej, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w zakresie spraw objętych Konwencją klimatyczną, Protokołem z Kioto lub Porozumieniem paryskim;
2)
współpracuje z Sekretariatem w zakresie merytorycznego przygotowania Konferencji COP24;
3)
nawiązuje i utrzymuje kontakty oraz wymienia informacje z organami i instytucjami państw, które pełniły lub będą pełniły funkcję Prezydencji Konferencji Stron;
4)
inicjuje spotkania krajowe i zagraniczne, w tym konsultacje ministerialne, konsultacje nieformalne oraz inne nieformalne spotkania negocjatorów lub ekspertów, odbywające się przed Konferencją COP24 lub w czasie pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron, oraz bierze udział w tych spotkaniach.
2. 
Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań Pełnomocnika.
3. 
Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
1. 
Specjalny Wysłannik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu:
1)
wspiera Pełnomocnika w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktów oraz wymiany informacji z organami i instytucjami państw, które gościły lub będą gościły Konferencję Stron Konwencji klimatycznej;
2)
uczestniczy w ustalaniu i realizacji działań dotyczących priorytetów Prezydencji Konferencji Stron;
3)
reprezentuje Pełnomocnika w krajowych i zagranicznych konsultacjach w zakresie negocjacji dwustronnych i wielostronnych, w szczególności mających na celu osiągnięcie porozumienia między Stronami Konwencji klimatycznej.
2. 
Specjalny Wysłannik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, na wniosek Pełnomocnika.
3. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych powołuje i odwołuje Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu.
1. 
Minister właściwy do spraw środowiska oraz Prezydent Miasta Katowice:
1)
zapewniają miejsca, w tym pomieszczenia, do odbycia Konferencji COP24 wraz z odpowiednim wyposażeniem i infrastrukturą;
2)
zapewniają przygotowanie logistyczno-techniczne Konferencji COP24 wraz z kreacją i wizualizacją przestrzeni konferencyjnej;
3)
zapewniają usługi związane z organizacją Konferencji COP24, w tym usługi cateringowe i gastronomiczne oraz związane z tłumaczeniami i noclegami;
4)
zapewniają ekspertów i logistyków niezbędnych do organizacji Konferencji COP24;
5)
zapewniają infrastrukturę informatyczną i łącza internetowe w miejscu odbywania się Konferencji COP24;
6)
podejmują działania informacyjne oraz promocyjne dotyczące Konferencji COP24, w tym organizują punkty zapewniające informacje dotyczące miejsca odbywania się Konferencji COP24, dojazdu z i do tego miejsca oraz informacje turystyczne.
2. 
Minister właściwy do spraw środowiska oraz Prezydent Miasta Katowice określą, w drodze porozumienia, szczegółowy podział zadań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 23.
3. 
Minister właściwy do spraw środowiska może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, w części, w jakiej je wykonuje na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 2, innym jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom na podstawie porozumienia.
4. 
Prezydent Miasta Katowice może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, w części, w jakiej je wykonuje na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 2, innym jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom na podstawie porozumienia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "NFOŚiGW", udziela wsparcia ministrowi właściwemu do spraw środowiska przy wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1.

1. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych udziela wsparcia ministrowi właściwemu do spraw środowiska przy wykonywaniu zadań w zakresie obsługi protokolarnej gości Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przybywających na Konferencję COP24.
2. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na podjęciu gości Rządu Rzeczypospolitej Polskiej nieobjętych obsługą protokolarną ministra właściwego do spraw zagranicznych.
3. 
Minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw zagranicznych określą, w drodze porozumienia, szczegółowy zakres wsparcia oraz listę gości Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ust. 1.
1. 
Wojewoda Śląski wykonuje zadania w zakresie zabezpieczenia medycznego Konferencji COP24.
2. 
Zabezpieczenie medyczne Konferencji COP24 obejmuje:
1)
zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz uczestników Konferencji COP24 oraz towarzyszących jej wydarzeń przez wskazanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą gotowych do udzielania zwiększonej liczby świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wykonywanych odpłatnie;
2)
organizację w miejscu odbywania się Konferencji COP24 punktów pomocy medycznej oraz wykwalifikowanego personelu medycznego do udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz transportu do szpitala;
3)
powołanie koordynatora zabezpieczenia medycznego oraz określenie jego obowiązków w celu zapewnienia możliwie najbardziej sprawnego udzielania pomocy medycznej.
3. 
Realizacja zabezpieczenia medycznego Konferencji COP24 odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Wojewodę Śląskiego z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
4. 
Umowa, o której mowa w ust. 3, zawiera co najmniej:
1)
minimalne wymagania dotyczące osób wykonujących zabezpieczenie medyczne Konferencji COP24;
2)
określenie minimalnego wyposażenia koniecznego do wykonania zabezpieczenia medycznego Konferencji COP24;
3)
określenie maksymalnej kwoty wydatków na wykonywanie zabezpieczenia medycznego Konferencji COP24;
4)
zobowiązanie podmiotu realizującego zabezpieczenie medyczne Konferencji COP24 do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania pomocy medycznej lub zaniechania jej udzielenia albo oświadczenie o posiadaniu takiego ubezpieczenia;
5)
zakres i warunki odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy.
5. 
Przez gotowość do udzielania zwiększonej liczby świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się zapewnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zwiększonej liczby osób wykonujących zawód medyczny, produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych do realizacji zadań zabezpieczenia medycznego Konferencji COP24.
6. 
Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 3, nie stanowi i nie narusza w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 i 2 wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) ani zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w tej ustawie albo w przepisach odrębnych.
1. 
Minister właściwy do spraw środowiska może zlecić wykonanie zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 i 7 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, w części, w jakiej je wykonuje, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), zwanym dalej "organizacjami pozarządowymi", z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) stosuje się odpowiednio.
2. 
Prezydent Miasta Katowice może zlecić wykonanie zadań, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, w części, w jakiej je wykonuje, organizacjom pozarządowym, z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. 
Do zlecania wykonania zadań, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15 ust. 1 i art. 16-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wydane na podstawie art. 19 tej ustawy.
4. 
Minister właściwy do spraw środowiska oraz Prezydent Miasta Katowice:
1)
dokonują wyboru podmiotu wykonującego zadanie zlecone odpowiednio na podstawie ust. 1 albo 2;
2)
sprawują nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadania zleconego odpowiednio na podstawie ust. 1 albo 2.

Nie pobiera się opłaty konsularnej od przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen, składanego w związku z udziałem w Konferencji COP24, gdy zainteresowana osoba przedłoży wraz z tym wnioskiem potwierdzenie rejestracji jej udziału w Konferencji COP24 albo inny dokument potwierdzający udział w Konferencji COP24.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych:

1)
koordynuje działania służb zaangażowanych w organizację Konferencji COP24 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności w zakresie realizacji planu, o którym mowa w art. 16 ust. 1;
2)
kieruje, w uzasadnionych przypadkach, do wsparcia Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych siły i środki będące w jego dyspozycji w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
3)
współpracuje z Departamentem Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych i Sekretariatem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24 oraz wydarzeń poprzedzających Konferencję COP24;
4)
współpracuje z Prezydentem Miasta Katowice w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji COP24.
1. 
Wojewoda Śląski, po konsultacji ze służbami i instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24 oraz w porozumieniu ze służbami Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, opracowuje plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji COP24 i przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw środowiska, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendantowi Służby Ochrony Państwa, a także, w zakresie objętym właściwością, zarządcy dróg znajdujących się na obszarze objętym tym planem, nie później niż do dnia 1 października 2018 r., z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
2. 
Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej:
1)
graficzny plan obiektu lub terenu, sporządzony odrębnie dla każdego obiektu lub terenu, w którym lub na którym mają się odbyć poszczególne wydarzenia w ramach Konferencji COP24, wraz z ich opisem, zawierający:
a)
dokładne oznaczenie strefy, która będzie pod bezpośrednim nadzorem lub kontrolą Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych,
b)
oznaczenie dróg dojazdu i dróg dojścia osób uczestniczących w tych wydarzeniach, dróg ewakuacyjnych oraz dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, Policji i innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24;
2)
instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie poszczególnych wydarzeń w ramach Konferencji COP24, spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870);
3)
instrukcję postępowania w sytuacjach kryzysowych innych niż wymienione w pkt 2;
4)
szczegółowy podział zadań służb i innych podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5)
sposoby monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach;
6)
sposób zapewnienia zabezpieczenia medycznego i socjalnego.
3. 
Wojewoda Śląski może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić w czasie trwania Konferencji COP24 zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach na obszarze województwa śląskiego, określając drogi, które obejmuje zakaz, oraz okres obowiązywania zakazu.
4. 
Wydając akt prawa miejscowego, o którym mowa w ust. 3, Wojewoda Śląski bierze pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego.
1. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji COP24, a także w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, sprawdzać, przetwarzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe:
1)
o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoby te będą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
uzyskane lub przetwarzane przez inne organy, służby i instytucje państwowe, w tym również w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych,
3)
uzyskane lub przetwarzane przez organy ścigania innych państw,
4)
o osobach zarejestrowanych jako uczestnicy Konferencji COP24 lub współpracujących przy jej organizacji

- także bez wiedzy i zgody osób, których dotyczą te dane, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

2. 
Do zakresu informacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 2b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.).
1. 
Udostępnienie przez Policję informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji COP24, a także w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, organom, służbom i instytucjom państwowym, w tym również odpowiednio zagranicznym i międzynarodowym, odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) 2 , ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669), a także w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. 
Policja udostępnia informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2, po uzyskaniu zgody organu, służby lub instytucji, które te informacje uzyskały lub przetwarzały. Zgody udziela się, gdy udostępnienie tych informacji nie utrudni lub nie uniemożliwi realizacji zadań tego organu, służby lub instytucji.
3. 
Odmawia się udostępnienia informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1, gdy:
1)
udostępnienie tych informacji mogłoby utrudnić lub uniemożliwić realizację zadań Policji lub
2)
Policja nie uzyskała zgody, o której mowa w ust. 2.
1. 
Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1, przetwarza się przez okres niezbędny do realizacji zadań Policji wynikających z niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2019 r.
2. 
Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1, usuwa się ze zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant Główny Policji, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przetwarzanych na potrzeby toczących się postępowań, po upływie terminu, o którym mowa w art. 17 ust. 1.

Działania Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące strefy, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 lit. a, lub osób oraz przedmiotów znajdujących się w tej strefie są podejmowane w porozumieniu ze służbami Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

Policja, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1, na wniosek upoważnionego przedstawiciela Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, może dokonywać sprawdzenia osoby współpracującej przy organizacji Konferencji COP24 w zakresie możliwości stwarzania przez tę osobę zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji COP24, z tym że sprawdzenia tej osoby w zakresie stwarzania przez nią zagrożenia o charakterze terrorystycznym dokonuje, na żądanie Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zabrania się od godz. 0000 dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 2359 dnia 16 grudnia 2018 r. na terenie miasta Katowice uczestniczenia w zgromadzeniach spontanicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408 i 1000).

1. 
Minister właściwy do spraw środowiska oraz Prezydent Miasta Katowice wykonują zadania w zakresie organizacji transportu w związku z organizacją Konferencji COP24.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
określenie potrzeb przewozowych uczestników Konferencji COP24;
2)
opracowanie planu działań niezbędnych do zapewnienia uczestnikom Konferencji COP24 przewozu zgodnie z potrzebami, o których mowa w pkt 1;
3)
zapewnienie pojazdów na potrzeby, o których mowa w pkt 1.
3. 
Minister właściwy do spraw środowiska może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, w części, w jakiej je wykonuje na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 9 ust. 2, innym jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom na podstawie porozumienia.
4. 
Prezydent Miasta Katowice może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, w części, w jakiej je wykonuje na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 9 ust. 2, innym jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom na podstawie porozumienia.
1. 
Zarządca dróg, o którym mowa w art. 16 ust. 1, we współpracy ze związkiem metropolitalnym:
1)
ustala wykaz dróg objętych planem, o którym mowa w art. 16 ust. 1, oraz dróg rekomendowanych dla uczestników Konferencji COP24, uwzględniając potrzeby przewozowe uczestników Konferencji COP24, w tym na lotnisko i z lotniska oraz do i z miejsc noclegu;
2)
zmienia, w uzasadnionych przypadkach, organizację ruchu, z wyłączeniem możliwości wyznaczenia pasów dla autobusów na autostradach.
2. 
Zarządca dróg, zmieniając organizację ruchu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, bierze pod uwagę prawdopodobieństwo zwiększenia natężenia ruchu związanego z Konferencją COP24 oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. 
Zarządca dróg przekazuje projekt zmienionej organizacji ruchu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Prezydentowi Miasta Katowice oraz Zespołowi w terminie do dnia 1 listopada 2018 r.

Zasady udzielania i realizacji zamówień związanych z organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron

Do zamówień realizowanych w związku z organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dotyczących centralnego zamawiającego, o którym mowa w art. 15a tej ustawy.

1. 
Do zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, realizowanych w związku z organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli:
1)
realizacja zamówienia wymaga zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Konferencji COP24 lub bezpieczeństwa publicznego przez podmioty realizujące to zamówienie lub
2)
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. 
Udzielając zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający:
1)
zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
2)
zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych realizacją zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie;
3)
może kierować się, w odniesieniu do zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych, oprócz kryterium ceny, również innymi kryteriami, w szczególności kryteriami odnoszącymi się do aspektów środowiskowych lub społecznych;
4)
nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637), jeżeli podmiot zainteresowany realizacją zamówienia, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyjątkiem nazwy (firmy) oraz adresu podmiotu zainteresowanego realizacją zamówienia, a także informacji dotyczących ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie, które nie mogą zostać zastrzeżone;
5)
niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o realizację zamówienia, albo informację o nieudzieleniu zamówienia.
3. 
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1)
ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2)
pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających, lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3)
przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5)
zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
4. 
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, składają zamawiającemu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
5. 
Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa.
1. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane realizowane w związku z organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron, do udzielenia którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, również w przypadku, gdy przebieg tego postępowania wskazuje, że niemożliwe będzie wykonanie zamówienia w określonym terminie, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. 
Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
1. 
Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawuje kontrolę zamówień związanych z organizacją Konferencji COP24.
2. 
Zamawiający niezwłocznie przekazuje Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego informację o:
1)
wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia;
2)
udzielonych zamówieniach.
3. 
Zakres informacji, o których mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności przedmiot postępowania, termin składania ofert i kryteria ich oceny, zestawienie podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, planowany termin udzielenia zamówienia i zawarcia umowy, szacowaną wartość zamówienia oraz dane osobowe osób wykonujących po stronie zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. 
Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, obejmują:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer PESEL, jeżeli został nadany;
3)
stanowisko służbowe.
5. 
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezwłocznie informuje zamawiającego o zagrożeniach dla prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia lub prawidłowej jego realizacji, a zamawiający podejmuje działania zmierzające do zabezpieczenia interesu ekonomicznego państwa i niezwłocznie informuje Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o podjętych działaniach zaradczych.

Zasady finansowania organizacji Konferencji COP24 oraz innych działań związanych z realizacją celów Konwencji klimatycznej

1. 
Na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron NFOŚiGW przeznacza środki w łącznej wysokości do 252 000 000 zł, z czego:
1)
do 225 894 948 zł - w 2018 r.;
2)
do 26 105 052 zł - w 2019 r.
2. 
Ze środków, o których mowa w ust. 1, finansuje się ekwiwalent, o którym mowa w art. 29b ust. 1, oraz wykonywanie zadań wymienionych w art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 w części wykonywanej przez ministra właściwego do spraw środowiska, art. 12 ust. 1, art. 15 i art. 23, w tym:
1)
sporządzanie analiz, ocen i opinii, o których mowa w art. 8 ust. 4, oraz udział Instytutu Ochrony Środowiska w spotkaniach, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4;
2)
udzielanie wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 5;
3)
zlecanych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 13 ust. 1.
3. 
Zadania, o których mowa w ust. 2, mogą być również dofinansowane ze środków innych niż wskazane w ust. 1, w tym:
1)
pozyskanych z dobrowolnych wpłat, zapisów, darowizn i świadczeń rzeczowych;
2)
pochodzących z fundacji lub z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
3)
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
4. 
Przekazanie środków, o których mowa w ust. 1, odbywa się w formie dotacji, o której mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
5. 
Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na podstawie umowy zawartej przez NFOŚiGW z:
1)
ministrem właściwym do spraw środowiska - na wykonanie zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 w części wykonywanej przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz art. 23,
2)
Instytutem Ochrony Środowiska - na sporządzanie analiz, ocen i opinii, o których mowa w art. 8 ust. 4, oraz udział w spotkaniach, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4,
3)
organami, jednostkami i uczelniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 - na udzielanie wsparcia, o którym mowa w tym przepisie,
4)
Wojewodą Śląskim - na wykonywanie zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1,
5)
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - na wykonanie zadań, o których mowa w art. 15, oraz wypłacenie ekwiwalentu, o którym mowa w art. 29b ust. 1,
5a)
Ministrem Obrony Narodowej - na wypłatę ekwiwalentu dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w art. 29b ust. 1,
6)
Prezydentem Miasta Katowice - na wykonywanie zadań, o których mowa w art. 23,
7)
organizacjami pozarządowymi na wykonywanie zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 i 7 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, oraz z ministrem właściwym do spraw środowiska jako zlecającym wykonanie tych zadań na podstawie art. 13 ust. 1

- na wyodrębniony rachunek bankowy, otwarty dla wykonania i rozliczenia tych zadań albo ich części lub rozliczenia ekwiwalentu, o którym mowa w art. 29b ust. 1.

6. 
Środki, o których mowa w ust. 3, są przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5.
7. 
Środki na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, wraz z odsetkami są przeznaczane wyłącznie na wykonanie danego zadania albo jego części lub wypłacenie ekwiwalentu, o którym mowa w art. 29b ust. 1.
8. 
Środki na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, mogą być przeznaczane na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w wykonanie zadań, a także na pokrycie kosztów obsługi tego rachunku.
9. 
Środki na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, państwowych jednostek budżetowych oraz parków narodowych nie mogą być przeznaczane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.
10. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach może przeznaczyć środki na dofinansowanie wykonania zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 i art. 23.
11. 
Środki, o których mowa w ust. 10, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, otwarty dla wykonania i rozliczenia tych zadań albo ich części.
12. 
Przekazanie środków, o których mowa w ust. 10, odbywa się w formie dotacji, o której mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Dochody osiągnięte w związku z organizacją Konferencji COP24 mogą zostać zaliczone na poczet kosztów związanych z organizacją Konferencji COP24.

1. 
Funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz żołnierzom Żandarmerii Wojskowej, w tym pełniącym służbę na przejściach granicznych, którzy w okresie od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby, przysługuje w zamian za ten czas zryczałtowany ekwiwalent pieniężny, zwany dalej "ekwiwalentem".
2. 
Ekwiwalent jest wypłacany ze środków, o których mowa w art. 29 ust. 1, w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. Wypłatę ekwiwalentu żołnierzom Żandarmerii Wojskowej kwalifikuje się do wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37 i 1669).
3. 
Przedłużony czas służby może przekraczać 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku.
4. 
Do przedłużenia czasu służby odpowiednio funkcjonariuszy albo żołnierzy:
1)
Policji nie stosuje się przepisu art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
2)
Państwowej Straży Pożarnej nie stosuje się przepisów art. 10 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust. 5 pkt 8, art. 13 ust. 6 pkt 17 i art. 35 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669);
3)
Służby Ochrony Państwa nie stosuje się przepisu art. 81 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669);
4)
Straży Granicznej nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.);
5)
Żandarmerii Wojskowej nie stosuje się przepisu art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138).
5. 
Stawkę godzinową ekwiwalentu za każdą rozpoczętą godzinę służby, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 1/172 przeciętnego uposażenia odpowiednio funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, określonego według przepisów odrębnych dotyczących tych funkcjonariuszy albo żołnierzy jako wielokrotność kwoty bazowej.
6. 
Ekwiwalent przysługuje funkcjonariuszowi albo żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego, w tym również delegowanemu do pełnienia służby w innych instytucjach na podstawie odrębnych przepisów, w wymiarze odpowiadającym okresowi pełnienia służby przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podział środków, o których mowa w art. 29 ust. 1, między podmioty:

1)
wykonujące w całości lub w części zadania określone w art. 29 ust. 2,
2)
wypłacające ekwiwalent

- kierując się potrzebą zapewnienia finansowania wykonywanych zadań w sposób umożliwiający ich prawidłowe wykonanie oraz racjonalnością wydatków.

1. 
W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1, dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska może zawierać umowy świadczenia usług pracy tymczasowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608).
2. 
Środki na wynagrodzenia osób zatrudnianych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska do wykonania zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1, są przekazywane zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
1.  3
 NFOŚiGW przeznacza środki na udzielenie państwom rozwijającym się wsparcia w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian wykonywanego w ramach realizacji celów Konwencji klimatycznej, za pośrednictwem Zielonego Funduszu Klimatycznego, Funduszu Adaptacyjnego lub za pośrednictwem innych wielostronnych funduszy rozwojowych, w tym w drodze umów zawieranych z organizacjami powierniczymi tych funduszy, lub w drodze programów pomocy dwustronnej, w łącznej wysokości 30 000 000 zł.
2. 
NFOŚiGW przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw środowiska w formie dotacji, o której mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
3. 
Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy na podstawie umowy zawartej przez NFOŚiGW z ministrem właściwym do spraw środowiska.
4. 
Środki na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 3, wraz z odsetkami są przeznaczane wyłącznie na udzielenie wsparcia, o którym mowa w ust. 1, a także na pokrycie kosztów obsługi tego rachunku.
5.  4
 Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umów zawieranych jako umowy międzynarodowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) albo jako umowy prawa prywatnego.
6.  5
 Zawarcie umowy prawa prywatnego wymaga uzyskania zgody Rady Ministrów.
7.  6
 Umowa prawa prywatnego, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jest przekazywana Radzie Ministrów do wiadomości.
1. 
Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitów wydatków określonych w art. 29 ust. 1 oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 2.
2. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok maksymalnego limitu wydatków wprowadza się mechanizm korygujący polegający na zmianie kosztów wykonania zadań.

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

Tworzy się Zespół do spraw organizacji Konferencji COP24.

Zespół, o którym mowa w art. 34, znosi się z dniem 31 marca 2019 r.

1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron.
2. 
Pełnomocnik Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron jest sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska.

Pełnomocnika, o którym mowa w art. 35a, znosi się z dniem 31 grudnia 2019 r.

Do postępowań o udzielenie zamówień realizowanych w związku z organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron, wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Ustawa utraciła moc z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r., na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. -Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.
2 Ustawa utraciła moc z dniem 25 maja 2018 r. z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89), na podstawie art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), która weszła w życie z dniem 25 maja 2018 r.
3 Art. 32 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2532) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.
4 Art. 32 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2532) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.
5 Art. 32 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2532) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.
6 Art. 32 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2532) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.