Art. 38. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,... - Dz.U.2021.159 - OpenLEX

Art. 38. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.159

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2021 r.
Art.  38. 
1. 
W Karcie Szczepień, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12, mogą być dokonywane również wpisy o szczepieniach wykonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej wykonanie, przed tym dniem, danego szczepienia.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości, ogłaszając na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu oraz w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia informację o uruchomieniu możliwości dokonywania w Karcie Szczepień, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12, wpisów o szczepieniach wykonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i wystawiania upoważnień do wystawiania zleceń na wyroby medyczne oraz dokonywania wpisów w Karcie Szczepień, nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.