[Wpisy do Karty Szczepień; zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej] - Art. 21a. - Zapobieganie... - Dz.U.2022.1657 t.j. - OpenLEX

Art. 21a. - [Wpisy do Karty Szczepień; zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1657 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r. do: 9 grudnia 2022 r.
Art.  21a.  [Wpisy do Karty Szczepień; zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej]
1. 
Osoba przeprowadzająca:
1)
badanie kwalifikacyjne,
2)
szczepienie ochronne

- może dokonywać wpisu do Karty Szczepień określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

2. 
W przypadku gdy osoba przeprowadzająca badanie kwalifikacyjne dokonała wpisu o tym badaniu do Karty Szczepień, nie wystawia się zaświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 4.
3. 
Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej udostępnia się w Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, osoby poddanej szczepieniu. Na żądanie tej osoby zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydaje się także w postaci papierowej.
4. 
W przypadku dokonania wpisu o szczepieniu w Karcie Szczepień nie jest wymagane dokonanie:
1)
tego samego wpisu w karcie uodpornienia;
2)
wpisu o szczepieniu w wykazie zabiegów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.