Art. 29. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,... - Dz.U.2021.159 - OpenLEX

Art. 29. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.159

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2021 r.
Art.  29. 

W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. operator publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym przekazuje organizatorowi publicznego transportu zbiorowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2020 r., zawierającego opinię biegłego rewidenta w zakresie rozliczenia udzielonego wsparcia, o którym mowa w art. 15zzzzl2 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, z uwzględnieniem odniesienia przychodów oraz kosztów, o których mowa w art. 15zzzzl2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r., do działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19.