[Wsparcie finansowe operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie kolejowym ze środków Funduszu... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 15zzzzl(2). - [Wsparcie finansowe operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie kolejowym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  15zzzzl2 [Wsparcie finansowe operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie kolejowym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ]
1. 
W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw transportu może przekazać operatorom publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, środki finansowe w celu sfinansowania rekompensaty, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w części określonej w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c tej ustawy, za miesiące obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii.
2. 
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
3. 
Wysokość środków finansowych przekazanych za dany miesiąc jest równa wysokości środków finansowych przekazanych operatorowi za odpowiadający mu nazwą miesiąc w roku 2020. Wysokość środków finansowych przekazanych za każdy miesiąc pierwszego kwartału roku jest równa wysokości środków przekazanych operatorowi za kwiecień 2020 r.
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
Przepisy art. 15zzzzl1 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.