Art. 4. - Zmiana ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1768 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1768

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2022 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557) w art. 29 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Jeżeli wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1-4, wymaga uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o której mowa w art. 9, inwestor występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.".