Art. 2. - Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.25

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.
Art.  2. 
1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają skróceniu kadencje oraz wygasają mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych spółek "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" i "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Zarząd spółki, o której mowa w ust. 1, działa w dotychczasowym składzie do czasu powołania zarządu spółki na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie może jednak bez zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani czynności z zakresu prawa pracy, z których wynikałyby dla spółki nowe zobowiązania.
3. 
Zarządy i rady nadzorcze spółek zawiązanych w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych działają w dotychczasowych składach do czasu dokonania zmian na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4. 
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa dostosuje statuty spółek "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" i "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej do przepisów, o których mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
5. 
Do czasu rejestracji statutów spółek, o których mowa w ust. 4, dostosowanych do zmian wprowadzonych w art. 1 niniejszej ustawy, postanowienia statutów sprzeczne z treścią niniejszej ustawy nie mają zastosowania.