Art. 3. - Zmiana ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1506

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2023 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Osoba fizyczna, zawierając umowę kompleksową zawierającą elementy umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym numeru PESEL albo numeru NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, i przekazanie ich operatorowi informacji rynku energii w zakresie niezbędnym do funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii.";

2)
w art. 11zb po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

"4a. Oprócz informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, określonych w standardach wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii, o których mowa w art. 9g ust. 5c pkt 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh ust. 1, operator systemu elektroenergetycznego, sprzedawca energii elektrycznej oraz podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe w ramach informacji rynku energii przekazywanych do operatora informacji rynku energii przekazują, w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w art. 11y ust. 1, następujące dane osobowe osób fizycznych:

1) imię i nazwisko;

2) numer:

a) PESEL w przypadku innej osoby fizycznej niż wskazana w lit. b, a w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL niepowtarzalny identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), albo

b) NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;

3) adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;

4) numer telefonu, jeżeli posiada;

5) adres zamieszkania;

6) adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

7) nazwę prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

4b. W celu zapewnienia osobom fizycznym dostępu do centralnego systemu informacji rynku energii operator informacji rynku energii przetwarza dane osobowe tych osób w zakresie niezbędnym do uwierzytelnienia przez węzeł krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234).

4c. Osoby fizyczne przekazują, na żądanie operatora systemu elektroenergetycznego, sprzedawcy energii elektrycznej lub podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, dane osobowe ich dotyczące, o których mowa w ust. 4a, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii.";

3)
w art. 11zf dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Operator informacji rynku energii anonimizuje dane osobowe przetwarzane w centralnym systemie informacji rynku energii po upływie 7 lat od momentu zaprzestania ich przetwarzania w ramach realizacji procesów rynku energii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh ust. 1.".