Art. 6. - Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. - Dz.U.2019.1690 - OpenLEX

Art. 6. - Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1690

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2021 r.
Art.  6. 
1.  2
 Podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 67 ust. 1 i art. 69 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, na którą uzyskały zezwolenie przed dniem wejścia wżycie art. 68a pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, są obowiązane zatrudnić osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w tym przepisie, w terminie do dnia 1 czerwca 2023 r.
2. 
Podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 67 ust. 1 i art. 69 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, na którą uzyskały zezwolenie przed dniem wejścia w życie art. 68a pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, zatrudniają pracowników wykonujących czynności, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1:
1) 3
 na zasadach dotychczasowych do dnia 31 maja 2022 r.,
2) 4
 od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. w wymiarze nie mniejszym niż 1/4 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce,
3) 5
 od dnia 1 czerwca 2023 r. w wymiarze określonym w art. 68a pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1

- 6  z tym że do dnia 31 maja 2023 r. nie stosuje się wymogu minimalnego poziomu zatrudnienia określonego w art. 68a pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1.

3. 
Do postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie:
1)
art. 67 ust. 2 pkt 3 lit. c oraz art. 68 ust. 4 pkt 2 i ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się art. 67 ust. 2 pkt 3 lit. c oraz art. 68 ust. 4 pkt 2 tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, przy czym art. 68 ust. 8 tej ustawy nie stosuje się;
2)
art. 67 ust. 2 pkt 3 lit. g i pkt 4 oraz ust. 2a, art. 68a pkt 4 i 5 oraz art. 68b ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się te przepisy.
2 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2021 r.
3 Art. 6 ust. 2 pkt 1:

- zmieniony przez art. 41 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2021 r.

4 Art. 6 ust. 2 pkt 2:

- zmieniony przez art. 41 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2021 r.

5 Art. 6 ust. 2 pkt 3:

- zmieniony przez art. 41 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

- zmieniony przez art. 2- pkt 2 lit. c ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2021 r.

6 Art. 6 ust. 2 część wspólna:

- zmieniona przez art. 41 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2021 r.