Art. 4. - Zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.1981 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1981

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574 i 1834) w art. 21 w ust. 1 w pkt 24 wyrazy "art. 80 ust. 1 i 1a" zastępuje się wyrazami "art. 80 ust. 1".