Art. 7. - Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.158.1122

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2007 r.
Art.  7.
1. 1
(uchylony).
2.
Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia wydatków w ustawie budżetowej na cel, o którym mowa w ust. 1, między właściwymi działami i rozdziałami budżetu państwa.
1 Art. 7 ust. 1 uchylony przez art. 42 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz.U.07.165.1170) z dniem 14 września 2007 r.