Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2006.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.225.1639

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2006

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych w części 42 - Sprawy wewnętrzne między działami i rozdziałami, przeznaczonych na utworzenie Krajowego Systemu Informatycznego.
W ramach części 42 - Sprawy wewnętrzne przenosi się planowane wydatki budżetowe z działu 750 - Administracja publiczna, z rozdziału 75095 - Pozostała działalność w kwocie 6.390 tys. zł do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, do rozdziału 75403 - Jednostki terenowe Policji, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w tysiącach złotych
zmniejszeniazwiększenia
1234567
42SPRAWY WEWNĘTRZNE6.3906.390
750ADMINISTRACJA PUBLICZNA6.390
75095Pozostała działalność6.390
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6.390
754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA6.390
75403Jednostki terenowe Policji6.390
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6.390