Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1751

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 września 2019 r.
Art.  8. 
1.  W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 5% w odniesieniu do następujących towarów i usług:
1) książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) - wyłącznie towary objęte następującymi CN:
a) książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach, z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901),
b) gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4902),
c) książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 00),
d) nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 4904 00),
e) mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane (CN 4905),
f) pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4911);
2) dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, "karty inteligentne" i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 - wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);
3) dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz c-e, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.
2.  W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 8% w odniesieniu do następujących towarów i usług:
1) książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) - wyłącznie towary objęte następującymi CN:
a) gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4902),
b) pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4911);
2) dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, "karty inteligentne" i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 - wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);
3) dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 oraz ust. 1 pkt 1 lit. b oraz f, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.
3.  W przypadku WIS wydanej przed dniem 1 kwietnia 2020 r., w odniesieniu do towarów i usług, o których mowa w ust. 1 i 2, WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, o których mowa w art. 42b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dla których została wydana w odniesieniu do:
1) towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;
2) usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;
3) towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.
4.  W przypadku gdy WIS wydana w odniesieniu do towarów i usług, o których mowa w ust. 1 i 2, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS przed dniem 1 kwietnia 2020 r., do podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy art. 14k-14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio w odniesieniu do czynności, o której mowa w art. 42a ustawy zmienianej w art. 1, dokonanej po dniu zamieszczenia WIS w tym Biuletynie.