Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Stawka VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism

Stawka VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism

Stawka VAT dla książek gazet, dzienników i czasopism

Procedura ma na celu przedstawienie, jaka obowiązuje stawka VAT dla książki, gazety, dziennika lub czasopisma.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia stawki VAT dla wydawnictwa będącego książką, gazetą, dziennikiem lub czasopismem

Czynności podlegające opodatkowaniu VAT, których przedmiotem są książki, gazety, dzienniki i czasopisma, są opodatkowane VAT według stawki 5% lub 8% Zakres stosowania tych stawek wynika z art. 8 ust. 12 ustawy z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) – dalej u.z.u.p.t.u.

Od 1.04.2020 r. zakres stosowania stawek VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism będzie wynikać z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 17, 18 i 72 załącznika nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., oraz art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 19, 20 i 24 załącznika nr 10 do u.p.t.u.

Krok: czy wydawnictwo jest książką?

Czynności podlegające opodatkowaniu VAT, których przedmiotem są książki, są obecnie zawsze opodatkowane VAT według stawki 5% (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 17, 18 i 72 załącznika nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.). Dotyczy to również czynności polegających na dostarczaniu książek drogą elektroniczną.

Krok: czy wydawnictwo jest czasopismem?

Większość pozostałych (tj. innych niż książki) wydawnictw jest opodatkowana VAT według stawki 8% (dotyczy to również czynności polegających na dostarczaniu tych wydawnictw drogą elektroniczną). Wyjątek dotyczy niektórych czasopism.

Krok: czy wydawnictwo jest drukowanym czasopismem regionalnym lub lokalnym?

Z punktu widzenia wysokości VAT czasopisma dzielą się na czasopisma regionalne lub lokalne (odnośnie do pojęcia czasopisma regionalnego lub lokalnego – zob. procedura Czasopismo regionalne lub lokalne) oraz czasopisma pozostałe. I tak:

1) dostawy drukowanych czasopism będących czasopismami regionalnymi lub lokalnymi są opodatkowane VAT według stawki 5% (należy podkreślić, że stawka ta nie ma zastosowania w przypadku czynności polegających na dostarczaniu czasopism będących czasopismami regionalnymi lub lokalnymi drogą elektroniczną);

2) inne czynności, których przedmiotem są czasopisma, są opodatkowane VAT według stawki 8%.

Krok: wydawnictwo jest opodatkowane VAT według stawki 5%

Według stawki 5% opodatkowane są obecnie:

1) czynności podlegające opodatkowaniu VAT, których przedmiotem są książki, oraz

2) dostawy drukowanych czasopism będących czasopismami regionalnymi lub lokalnymi.

Krok: wydawnictwo jest opodatkowane VAT według stawki 8%

Według stawki 8% opodatkowane są obecnie:

1) czynności podlegające opodatkowaniu VAT, których przedmiotem są gazety i dzienniki,

2) czynności podlegające opodatkowaniu VAT, których przedmiotem są czasopisma, z wyjątkiem dostawy drukowanych czasopism będących czasopismami regionalnymi lub lokalnymi.