Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Art.  1. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62) w załączniku nr 3:

1) uchyla się poz. 82;
2) uchyla się poz. 92;
3) poz. 103 otrzymuje brzmienie:
103ex 32.50.41.0Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów - służące do korekty wzroku
4) po poz. 107 dodaje się poz. 107a w brzmieniu:
107abez względu na symbol PKWiUSmoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.