Art. 30. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 30. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  30. 
1. 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym, za grudzień 2022 r. oraz ostatni kwartał 2022 r. jest płatny w terminie do końca lutego 2023 r.
2. 
Obowiązek wpłaty w terminie określonym w ust. 1 ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należnego za grudzień 2022 r. oraz ostatni kwartał 2022 r. nie dotyczy podatników, którzy przed tym terminem złożyli zawiadomienie, o którym mowa w art. 15 lub art. 16.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1h-1j ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.