Art. 11. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 11. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  11. 

W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 439 i 583) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 52 w ust. 3 wyraz "0,05" zastępuje się wyrazem "0,0575";
2)
w art. 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Część stałą składki rocznej ustala się, mnożąc 0,005 przez dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększony o kwotę przypadającego gminie zwiększenia kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.".