Art. 36. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.694

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  36. 
1.  6
 Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań sektora finansów publicznych wynikających z przepisów ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi w roku:
1)
2022 - 3,6 mln zł;
2)
2023 - 1,3 mln zł;
3)
2024 - 1,3 mln zł;
4)
2025 - 1,4 mln zł;
5)
2026 - 1,4 mln zł;
6)
2027 - 1,5 mln zł;
7)
2028 - 1,4 mln zł;
8)
2029 - 1,4 mln zł;
9)
2030 - 2,0 mln zł;
10)
2031 - 1,5 mln zł.
2. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku gdy wysokość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków zmniejsza wysokość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4. 
W przypadku gdy wysokość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
6 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.