Art. 6. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2427

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2023 r.
Art.  6. 

W ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694, 1642 i 2313) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań sektora finansów publicznych wynikających z przepisów ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi w roku:

1) 2022 - 3,6 mln zł;

2) 2023 - 1,3 mln zł;

3) 2024 - 1,3 mln zł;

4) 2025 - 1,4 mln zł;

5) 2026 - 1,4 mln zł;

6) 2027 - 1,5 mln zł;

7) 2028 - 1,4 mln zł;

8) 2029 - 1,4 mln zł;

9) 2030 - 2,0 mln zł;

10) 2031 - 1,5 mln zł.";

2)
w art. 39 w pkt 7 wyrazy "1 lipca 2022 r." zastępuje się wyrazami

"1 stycznia 2023 r.".