Art. 24. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.694

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  24. 

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli podmiot posiadający to zezwolenie, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełnia warunku, o którym mowa odpowiednio w art. 48 ust. 1 pkt 2 albo art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie spełni tego warunku do dnia 31 lipca 2021 r.