Art. 2. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.694

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 oraz z 2021 r. poz. 41) w art. 92:

1)
w ust. 11:
a)
w zdaniu pierwszym po wyrazach "art. 9 ust. 1 lub 2" dodaje się przecinek i wyrazy "oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95ust. 4",
b)
skreśla się zdanie drugie;
2)
w ust. 12 po wyrazach "art. 9 ust. 1 lub 2" dodaje się przecinek i wyrazy "albo zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4";
3)
w ust. 16 po wyrazach "art. 9 ust. 1 lub 2" dodaje się przecinek i wyrazy "albo zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4";
4)
w ust. 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, lub zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9" ust. 4. dokonujący zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, jest obowiązany, odrębnie w odniesieniu do każdego zezwolenia, do:";

5)
w ust. 18 w pkt 5 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "art. 9 ust. 1 lub 2" dodaje się przecinek i wyrazy "albo zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95ust. 4";
6)
ust. 23 otrzymuje brzmienie:

"23. Do opłat, o których mowa w ust. 11 i 21, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), przy czym uprawnienia organów podatkowych przysługują odpowiednio naczelnikowi urzędu skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej, Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.";

7)
po ust. 23 dodaje się ust. 23a w brzmieniu:

"23a. Organ właściwy w sprawie interpretacji ogólnych, objaśnień i interpretacji indywidualnych przepisów dotyczących opłat, o których mowa w ust. 11 i 21, może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie. W przypadku interpretacji ogólnych wydawanych na wniosek i interpretacji indywidualnych minister właściwy do spraw zdrowia zajmuje stanowisko w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku o zajęcie stanowiska, przy czym do terminu do wydania interpretacji ogólnej i interpretacji indywidualnej nie wlicza się okresu od dnia doręczenia tego wniosku do dnia otrzymania stanowiska.";

8)
ust. 24 otrzymuje brzmienie:

"24. Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 11, oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 21, następuje na wniosek podmiotu, który dokonał ich zapłaty, z wpływów pochodzących z tych opłat, pobranych za:

1) ostatnie półrocze, jeżeli wniosek został rozpatrzony przed przekazaniem wpływów za to półrocze na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Zdrowia i gmin;

2) kolejne półrocze następujące po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek został rozpatrzony po przekazaniu wpływów za poprzednie półrocze na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Zdrowia i gmin.".