Art. 10. - Zmiana ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.181

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2023 r.
Art.  10. 

W celu realizacji przez Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 zadania, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, prokurator właściwej prokuratury albo prezes właściwego sądu, na wniosek przewodniczącego Komisji, przeprowadzi analizę akt zakończonych postępowań i przekaże posiadane orzeczenia o odmowie wszczęcia albo o umorzeniu postępowania ze względu na przedawnienie karalności przestępstwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które uprawomocniły się przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 1, wraz z aktami sprawy.