Art. 2. - Zmiana ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.228.1486

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 1 w pkt 3 po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) zbóż,";

2)
w art. 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Szczegółowe zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rynku lnu i konopi, mleka, owoców i warzyw, tytoniu, suszu paszowego oraz wina są realizowane przez Agencję na podstawie odrębnych przepisów.";

3)
w art. 13:
a)
w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków finansowych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, udzielonych w ramach wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486);

5) kwoty kar administracyjnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 lit. e.",

b)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Prezes Agencji może odstąpić od ustalenia:

1) kwot nienależnie wypłaconych refundacji wywozowych, nienależnie zwolnionych zabezpieczeń oraz odsetek i kwot, o których mowa w art. 49 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.),

2) kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

- w przypadku gdy kwota każdej z tych należności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającym niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.).";

4)
w art. 22 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wpłacający na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, lub korzystający ze środków tych funduszy";

5)
w art. 31b:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku braku porozumienia branżowego, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej, w zakresie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych, w tym rozdziału pomiędzy plantatorów buraków cukrowych ilości buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru, o której mowa w art. 31 ust. 6, stosuje się przepisy ust. 2-8 i przepisy wydane na podstawie ust. 9.",

b)
dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić warunki zakupu lub dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru, o której mowa w art. 31 ust. 6, w zakresie określonych w przepisach Unii Europejskiej dla porozumień branżowych na rynku cukru, inne niż wskazane w ust. 2-8, mając na względzie konieczność zabezpieczenia interesów plantatorów buraków cukrowych i producentów cukrów.";

6)
po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

"Rozdział 7a

Rynek zbóż

Art. 38h. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej:

1) Agencja dokonuje interwencyjnych zakupów i sprzedaży zbóż oraz przechowuje te zboża;

2) Prezes Agencji:

a) prowadzi wykaz laboratoriów dokonujących, w ramach zadań delegowanych, oceny jakości zboża objętego działaniami interwencyjnymi,

b) realizuje zadania i obowiązki określone dla państwa członkowskiego i agencji interwencyjnej w odniesieniu do zakupu i sprzedaży zbóż w ramach interwencji publicznej;

3) minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia Komisję Europejską o:

a) zatwierdzonych agencjach interwencyjnych,

b) zatwierdzonych centrach interwencyjnych,

c) minimalnych ilościach wymaganych w odniesieniu do zakupów produktów po ustalonej cenie,

d) reprezentatywnych cenach rynkowych zbóż.".