Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1306

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

USTAWA
z dnia 7 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Art.  1. 

W ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. 1909 i 2371) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowania ustawy na lata 2017-2026 wyniesie 387 380 000 zł, z tym że w roku:

1) 2017 - 1 580 000 zł;

2) 2018 - 39 400 000 zł;

3) 2019 - 60 800 000 zł;

4) 2020 - 40 800 000 zł;

5) 2021 - 40 800 000 zł;

6) 2022 - 40 800 000 zł;

7) 2023 - 40 800 000 zł;

8) 2024 - 40 800 000 zł;

9) 2025 - 40 800 000 zł;

10) 2026 - 40 800 000 zł.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.