Art. 14. - Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2016.1265 - OpenLEX

Art. 14. - Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1265

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2016 r.
Art.  14. 

Do umów, o których mowa w art. 8a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i trwających w tym dniu stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.