Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  20. 

W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 2409) w art. 2:

1) uchyla się pkt 5;
2) w pkt 7 uchyla się lit. b;
3) w pkt 8 uchyla się lit. b.