Art. 26. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  26. 

Do funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej będącego byłym funkcjonariuszem Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa albo osobą posiadającą stopień wojskowy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiadają w Służbie Celno-Skarbowej stopień służbowy niższy niż równorzędny z posiadanym stopniem policyjnym, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa albo stopniem wojskowym, przepisy art. 198 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.