Art. 198. - [Mianowanie funkcjonariusza innej służby na równorzędny stopień w Służbie Celno-Skarbowej] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  198.  [Mianowanie funkcjonariusza innej służby na równorzędny stopień w Służbie Celno-Skarbowej]
1.  81
 Funkcjonariusza albo byłego funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa oraz osobę posiadającą stopień wojskowy przyjmowanych do służby mianuje się na stopień służbowy w Służbie Celno-Skarbowej równorzędny z posiadanym stopniem służbowym. Mianowanie może być uzależnione od odbycia szkolenia wymaganego do mianowania na dany stopień służbowy.
1a. 
Mianowania, o którym mowa w ust. 1, na stopień w Służbie Celno-Skarbowej dokonuje:
1)
w korpusie oficerów - Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
w korpusach szeregowych, podoficerów i aspirantów - właściwi przełożeni, o których mowa w art. 192 ust. 2, 3 i 5.
2. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni, o których mowa w ust. 1, uwzględniając równorzędność okresów służby i stażu oraz kwalifikacji zawodowych uzyskanych w dotychczasowych jednostkach z kwalifikacjami wymaganymi w Służbie Celno-Skarbowej.
81 Art. 198 ust. 1 zmieniony przez art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1933) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 września 2022 r.