Dz.U.2019.176

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Równorzędność stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 2 stycznia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

RÓWNORZĘDNOŚĆ STOPNI POLICYJNYCH, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, STRAŻY GRANICZNEJ, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA I STOPNI WOJSKOWYCH ZE STOPNIAMI SŁUŻBOWYMI W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 637), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2354).