Art. 8. - Zmiana ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.952

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2021 r.
Art.  8. 

Przepisy dotyczące sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, zawierających informacje, o których mowa w art. 64 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań za 2021 r.