Zmiana ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.952

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2021 r.

USTAWA
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 i 2400) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) realizowanym przy użyciu:

a) oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub wskazanego w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw rodziny lub

b) publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 i 952), na podstawie porozumienia pomiędzy ministrem właściwym do spraw rodziny a ministrem właściwym do spraw informatyzacji - zwanym dalej "kartą elektroniczną".";

2)
w art. 10:
a)
ust. 1c otrzymuje brzmienie:

"1c. Członek rodziny wielodzietnej we wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, o ile je posiadają.",

b)
po ust. 1c dodaje się ust. 1d-1g w brzmieniu:

"1d. W przypadku gdy karta elektroniczna ma być realizowana przy pomocy publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, udostępnienie karty elektronicznej nie wymaga składania wniosku, o ile członek rodziny wielodzietnej posiada już ważną kartę tradycyjną lub kartę elektroniczną.

1e. W przypadku, o którym mowa w ust. 1d, karta elektroniczna jest udostępniana członkowi rodziny wielodzietnej w publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, po potwierdzeniu jego danych osobowych przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a tej ustawy.

1f. Usługa pozwalająca na obsługę karty elektronicznej udostępniana w ramach publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zawiera funkcjonalność pozwalającą na przechowywanie, prezentację oraz udostępnianie do weryfikacji kart elektronicznych pozostałych członków rodziny wielodzietnej.

1g. Funkcjonalność, o której mowa w ust. 1f, jest udostępniana rodzicowi oraz małżonkowi rodzica.",

c)
po ust. 19 dodaje się ust. 19a w brzmieniu:

"19a. Minister właściwy do spraw informatyzacji po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw rodziny informacji dotyczących osób, którym przyznano Kartę, niezwłocznie przekazuje mu posiadane dane z rejestru PESEL w zakresie daty zgonu albo daty znalezienia zwłok członka rodziny wielodzietnej w celu umożliwienia wójtowi weryfikacji prawa do Karty.";

3)
w art. 13:
a)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.",

b)
w ust. 2 wyrazy "9,21 zł" zastępuje się wyrazami "10,00 zł";
4)
w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy ", lub" i uchyla się pkt 3;
5)
w art. 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw rodziny dokonuje wyboru podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie kart tradycyjnych.

3. Minister właściwy do spraw rodziny może dokonać wyboru podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie kart elektronicznych, oraz w ust. 1 pkt 2.";

6)
w art. 19 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, dane o realizacji ustawy, w szczególności w zakresie:";

7)
art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Art. 20. Wojewoda, o którym mowa w art. 24 ust. 3, oraz organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 24 ust. 4, przekazują na bieżąco ministrowi właściwemu do spraw rodziny za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, informacje na temat negocjacji przeprowadzonych z podmiotami innymi niż instytucje zgłoszone przez właściwych ministrów oraz umów zawartych z tymi podmiotami.";

8)
w art. 21 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) numer telefonu i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej - o ile je posiada.";

9)
w art. 29 ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty wynosi 17,00 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie.

5. W przypadku gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej zmieniła się liczba członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 4,00 zł za przyznanie Karty.

6. Koszt realizacji ustawy przez gminę za wydanie duplikatu Karty oraz wydanie karty tradycyjnej - w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna, wynosi 2,00 zł.";

10)
w art. 30 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wysokość ustalonych w ten sposób kwot zaokrągla się do pełnych złotych w górę.";

11)
w art. 36:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017-2028 na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu wynosi 777,90 mln zł, z tego:",

pkt 6-12 otrzymują brzmienie:

"6) w 2022 r. - 63,90 mln zł, w tym:

a) 2,30 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b) 6,10 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,

c) 50,10 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

d) 5,40 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;

7) w 2023 r. - 65,60 mln zł, w tym:

a) 1,60 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b) 5,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,

c) 52,80 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

d) 5,80 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;

8) w 2024 r. - 70,00 mln zł, w tym:

a) 1,70 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b) 5,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,

c) 56,70 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

d) 6,20 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;

9) w 2025 r. - 74,50 mln zł, w tym:

a) 1,80 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b) 5,30 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,

c) 60,70 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

d) 6,70 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;

10) w 2026 r. - 79,10 mln zł, w tym:

a) 1,90 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b) 5,30 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,

c) 64,80 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

d) 7,10 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;

11) w 2027 r. - 84,00 mln zł, w tym:

a) 2,00 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b) 5,30 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,

c) 69,10 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

d) 7,60 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;

12) w 2028 r. - 88,90 mln zł, w tym:

a) 2,10 mln zł na realizację ustawy przez gminy,

b) 5,20 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,

c) 73,50 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

d) 8,10 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Maksymalne limity wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a-d, pkt 6 lit. a-d, pkt 7 lit. a-d, pkt 8 lit. a-d, pkt 9 lit. a-d, pkt 10 lit. a-d, pkt 11 lit. a-d oraz pkt 12 lit. a-d, mogą zostać przekroczone, jeżeli:

1) przekroczenie limitu wydatków będzie wynikać z przeniesień poszczególnych wydatków budżetowych zaplanowanych na realizację ustawy przez gminy, na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny, na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny lub na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu z przeznaczeniem na realizację tych zadań oraz

2) nie zostanie przekroczony przyjęty na dany rok budżetowy maksymalny limit wydatków na realizację ogółem wszystkich zadań, o których mowa w pkt 1, oraz

3) przeniesienie poszczególnych wydatków budżetowych zostanie uzgodnione przez ministrów odpowiedzialnych za realizację danego zadania.",

c)
uchyla się ust. 3,
d)
w ust. 4a wyrazy "limitu wydatków, o których mowa" zastępuje się wyrazami "limitu, o którym mowa",
e)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 11 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz pkt 12 we wprowadzeniu do wyliczenia, minister właściwy do spraw rodziny zastosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wysokości kosztów realizacji ustawy przez pomniejszenie kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 4.".

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 19e w ust. 2b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) może być wydany użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej:

a) uwierzytelnionemu w sposób określony w art. 20a ust. 1 lub

b) o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), lub

c) o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;";

2)
po art. 19e dodaje się art. 19ea w brzmieniu:

"Art. 19ea. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może realizować zadania, o których mowa w art. 19e ust. 1 i 2, w całości lub w części przy pomocy właściwych w tym zakresie jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub przez niego nadzorowanych.

2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, może być finansowana w formie dotacji celowej z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.".

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, osobą, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, opiekunem, pielęgniarką, położną, wolontariuszem lub inną osobą zatrudnioną do wykonywania pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie dziecięcym nie może być osoba, która figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.";

2)
w art. 28 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;";

3)
w art. 39 w ust. 1:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;",

b)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;";

4)
art. 45 otrzymuje brzmienie:

"Art. 45. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, wybierają dziennych opiekunów w sposób otwarty i konkurencyjny.";

5)
w art. 46 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) liczbę miejsc oraz liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;";

6)
w art. 46b w ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

7) liczbę miejsc oraz liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;";

7)
w art. 62:
a)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Do środków z Funduszu Pracy stosuje się odpowiednio art. 57, art. 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), z tym że organem właściwym do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności Funduszu Pracy, a także wydania decyzji o zwrocie w związku z niewykorzystaniem środków, wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jest wojewoda.",

b)
dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

"8. Środki Funduszu Pracy:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) niewykorzystane,

3) pobrane nienależnie,

4) pobrane w nadmiernej wysokości

- podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy.

9. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 8 pkt 1, 3 i 4, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.";

8)
w art. 64 w ust. 4:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) liczba osób zatrudnionych w żłobku lub klubie dziecięcym według stanowiska pracy, z uwzględnieniem informacji o ich płci, a w przypadku pielęgniarek i położnych również o tym, czy dla tych osób jest to główne miejsce pracy;",

b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) liczba wolontariuszy udzielających w danym roku pomocy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;",

c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wysokość otrzymywanych dotacji ze środków publicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej, oraz liczbę dzieci lub miejsc objętych dofinansowaniem;",

d)
w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7-11 w brzmieniu:

"7) liczba dzieci, z uwzględnieniem informacji o ich wieku i płci;

8) liczba dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

9) czas otwarcia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

10) łączna liczba dni pobytu wszystkich dzieci przebywających w placówce w roku sprawozdawczym;

11) informacja, czy żłobek, klub dziecięcy lub dzienny opiekun funkcjonuje jako przyzakładowa instytucja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.".

1. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy, z urzędu bezpłatnie przyznaje kartę tradycyjną w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1 członkowi rodziny wielodzietnej, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lub 3 ustawy zmienianej w art. 1, któremu została przyznana i wydana wyłącznie karta elektroniczna w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1. Wydanie karty tradycyjnej w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1 następuje niezwłocznie po jej przyznaniu.
2. 
Do wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyjątkiem wysokości opłaty, o której mowa odpowiednio w:
1)
art. 13 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, która wynosi 9,21 zł;
2)
art. 13 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, która wynosi 10,12 zł.

Do terminów przekazywania i pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 19 i art. 20 ustawy zmienianej w art. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

1. 
Przepisy art. 10 ust. 19a ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie po raz pierwszy po wdrożeniu rozwiązań technicznych umożliwiających uzyskanie przez ministra właściwego do spraw rodziny od ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, o której mowa w art. 10 ust. 19a ustawy zmienianej w art. 1, oraz przekazanie jej wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.
2. 
Minister właściwy do spraw rodziny ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1.

Do otwartych konkursów ofert na pełnienie funkcji dziennego opiekuna, ogłoszonych na podstawie art. 45 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przepisy dotyczące sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, zawierających informacje, o których mowa w art. 64 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań za 2021 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 3 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.