Art. 11. - Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.38

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2017 r.
Art.  11. 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598 i 1682, z 2016 r. poz. 1940 oraz z 2017 r. poz. 2) w art. 4:

1)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;";

2)
w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;".