[Ustanie i zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego; wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego] - Art. 4. -... - Dz.U.2021.1867 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Ustanie i zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego; wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego] - Świadczenia przedemerytalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1867 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2021 r. do: 28 lutego 2023 r.
Art.  4.  [Ustanie i zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego; wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego]
1. 
Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:
1)
na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne;
2)
w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej "organem rentowym", lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach;
3)
z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;
4)
z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;
5)
wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.
2. 
Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.
3. 
Wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego następuje, poczynając od:
1)
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym złożono wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
dnia nabycia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;
4)
dnia nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;
5)
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona;
6)
dnia nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej;
7)
najbliższego możliwego technicznie terminu płatności, jeżeli wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego nie było możliwe w terminie, o którym mowa w pkt 2, 4 i 6.
4. 
W razie nabycia przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego prawa do renty rodzinnej lub uposażenia rodzinnego wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez uprawnionego.
5. 
Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne jest obowiązana zawiadomić organ rentowy wypłacający to świadczenie o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do tego świadczenia.