Art. 2. - Zmiana ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2269 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2269

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2021 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 i 2052) art. 96c otrzymuje brzmienie:

"Art. 96c. Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.".