Art. 7. - Zmiana ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.868 - OpenLEX

Art. 7. - Zmiana ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.868

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2021 r.
Art.  7. 

Informacje, o których mowa w art. 7a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekaże po raz pierwszy ministrowi właściwemu do spraw klimatu do dnia 31 marca 2022 r.