[Publikacja wytycznych dotyczących zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej] - Art. 7a. - Efektywność energetyczna. - Dz.U.2021.2166 t.j. - OpenLEX

Art. 7a. - [Publikacja wytycznych dotyczących zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej] - Efektywność energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  7a.  [Publikacja wytycznych dotyczących zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej]
1. 
Minister właściwy do spraw klimatu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wytyczne dotyczące zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, do dnia 31 marca każdego roku, informację zawierającą:
1)
liczbę zawartych umów o poprawę efektywności energetycznej,
2)
średnioroczną oszczędność energii finalnej możliwą do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej i okres uzyskiwania tych oszczędności

- za poprzedni rok kalendarzowy.