Art. 8. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 12 i 1039) w art. 14 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1. W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi:

1) dla ministra właściwego do spraw transportu:

a) w roku 2018 - 1 144 977 zł,

b) w roku 2019 - 1 179 327 zł,

c) w roku 2020 - 957 826 zł,

d) w roku 2021 - 732 644 zł,

e) w roku 2022 - 699 994 zł,

f) w roku 2023 - 737 800 zł,

g) w roku 2024 - 776 765 zł,

h) w roku 2025 - 816 924 zł,

i) w roku 2026 - 858 314 zł,

j) w roku 2027 - 900 972 zł;

2) dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego:

a) w roku 2018 - 40 107 800 zł,

b) w roku 2019 - 60 988 800 zł,

c) w roku 2020 - 39 526 100 zł,

d) w roku 2021 - 26 662 100 zł,

e) w roku 2022 - 29 534 200 zł,

f) w roku 2023 - 28 458 400 zł,

g) w roku 2024 - 28 904 700 zł,

h) w roku 2025 - 29 361 000 zł,

i) w roku 2026 - 29 827 900 zł,

j) w roku 2027 - 30 305 300 zł;".